Kronikk

Utlendinger bør også ha rett til et nasjonalt ID-kort

  • Publisert:

I disse dager er forskrift til lov om pass og nasjonale ID-kort ute på høring. Jeg tror utstedelse av de nye nasjonale ID-kortene vil gi en trygg og sikker ID – for norske innbyggere.  Men det nye ID-beviset løser ikke utfordringene for alle som har lovlig opphold i Norge.  

av Hans Christian Holte.

I følge tall fra FN og Verdensbanken er det over 1 millard mennesker i verden som ikke har mulighet til å dokumentere sin identitet. Det skyldes at mange land i verden ikke har en god nok ordning for å registrere barn som blir født, og derfor har vanskeligheter med å fremskaffe god nok dokumentasjon på sin opprinnelige identitet. Enkelte flyktninger som kommer fra slike land, har fått innvilget varig opphold i Norge og er tildelt fødselsnummer fra Folkeregisteret. Men de tildeles ikke samtidig et ID-dokument fra norske myndigheter som viser at de er rette eier av dette fødselsnummeret. Dette skaper problemer for den enkelte og for det norske samfunnet totalt sett.

Uten ID-dokumenter oppfylles ikke kravene til å få for eksempel bankkonto eller førerkort. Det hjelper ikke at personen har arbeidstillatelse eller har bestått førerprøven. Manglende ID-dokumenter utestenger disse menneskene fra en normal deltagelse i samfunnet.  Det er også vanskelig i et digitalt samfunn å oppfylle plikter og rettigheter uten Bank-ID.

Som Skattedirektør er jeg ansvarlig for at samfunnet får inn rett skatt på rett person, og for at informasjonen i Folkeregisteret er korrekt og av høy kvalitet. God oppnåelse av disse samfunnsoppdragene avhenger av, slik jeg ser det, at også utenlandske statsborgere med rettigheter og plikter i landet kan identifisere seg med et sterk ID-bevis. Derfor ser vi fra skattemyndighetenes side flere problemer ved at mennesker med lovlig opphold ikke har denne muligheten.

Når myndighetene ikke kan stille krav til innbyggerne om å fremlegge ID-bevis, reduseres muligheten til å avdekke ID-misbruk på arbeidsplasser og andre arenaer i samfunnet. Konsekvesen av ikke å gi et sterkt ID-bevis også til utenlandske statsborgere kan være at de skaffer seg falske papirer, jobber i en annens identitet eller jobber svart. Manglende mulighet til å legitimere seg på en troverdig måte i samfunnet gjør at vi risikerer å dytte mennesker i sårbare situasjoner over til useriøse aktører og bidrar til å opprettholde det svarte arbeidsmarkedet.  

Høringsforslaget omtaler imidlertidig ikke utenlandske statsborgere og dekker derfor ikke samfunnets behov for ID-bevis til alle. Som sjef for Folkeregisteret bekymrer dette meg, fordi jeg mener at alle som er tildelt et fødsels-eller d-nummer må ha mulighet til å legitimere seg med et sterk og troverdig ID-dokument. Vi trenger å vite hvem som eier hvilket fødsels-eller d-nummer og denne utfordringen kan inkludering av nasjonale ID-kort til utenlandske statsborgere løse.

I nytt modernisert folkeregister med tilhørende ny lov er det lagt til rette for å regsitrere en identitet som unik. Det vil si at det ved bruk og søk på biometriske data kan forsikres at et fødsels-eller d-nummer kun tilhører én fysisk person og at vi vet hvem som eier hvilket fødsels- eller d-nummer. Ideen om at én person skal kunne låse seg til én identitet i Norge og få utstedt et troverdig ID-bevis på identiteten er helt sentral for en helhetlig ID-forvaltning. Jeg mener en slik løsning må inkludere alle med rettigheter og plikter i Norge, både norske og utenlandske statsborgere.  

En Koordineringsgruppe for ID-forvaltning (KoID), bestående av Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Direktoratet for forvaltning og ikt og Skatteetaten har i samarbeid med NAV utarbeidet et forslag til en felles visjon for en helhetlig nasjonal ID-forvaltning. Der står det blant annet at enhver som har fått tildelt et norsk identitetsnummer, i form av et fødselsnummer eller midlertidig identitetsnummer, skal gis mulighet til å dokumentere på en troverdig måte, at han eller hun er rette eier av identitetsnummeret fysisk og digitalt, for å ivareta grunnleggende behov.

Hva risikerer vi som samfunn ved å gi et sterkt ID-bevis til utlendinger med lovlig opphold som ikke kan dokumentere sin opprinnelige identitet? Jo, vi kan risikere at identiteten til personer som ønsker å skjule sin ekte identitet hvitvaskes og fremstår som mer troverdige enn han eller hun er. Men hva risikerer vi om vi ikke gjør det? Da vil problemene vi ser i dag knyttet til bruk av falske, fiktive identiteter, gjenbruk av identiteter, arbeidslivskriminalitet og manglende tilgang til grunnleggende behov forsterke seg og kunne bli enda mer alvorlig. Jeg mener at disse konsekevnsene er så alvorlige at de ikke kan overses. Det er derfor vesentlig for oss at også utlendinger inkluderes når de nasjonale ID-kortene er klare. Vi har ikke løst ID-problemet i samfunnet før vi har en løsning for alle som har lovlig opphold her.