Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Utlignet petroleumsskatt på 242,6 milliarder kroner

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Utlignet petroleumsskatt utgjorde 242,6 milliarder kroner for 2012. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper som opererer på norsk kontinentalsokkel. 

Statens refusjon av skatteverdien av lete- og undersøkelsesutgifter for petroleumsselskaper i underskuddsposisjon ble 11,7 milliarder kroner. 

Fredag 29. november 2013 legger Oljeskattekontoret ut skattelisten for 2012 over selskaper som driver utvinning og rørledningstransport av petroleum på norsk sokkel. Listen viser at utlignet skatt for selskapene i skatteposisjon ble 242,6 milliarder kroner. Dette er en økning på 6,7 milliarder kroner fra 2011.

Av de totalt 78 selskapene på skattelisten var 23 i skatteposisjon. Samlet skattemessig resultat for disse selskapene var på 323,6 milliarder kroner. Av dette krever staten innbetalt 242,6 milliarder kroner i skatt. Dette gir en gjennomsnittlig skatteprosent på 75 prosent. I tillegg til ordinær selskapsskatt på 28 prosent betaler selskapene en særskatt på 50 prosent på inntekten fra sokkelvirksomhet. Marginalskattesatsen på sokkelinntekt er derfor 78 prosent. Grunnet ulike fradrag vil imidlertid gjennomsnittlig skatteprosent ligge noe under dette. Den høye marginalskatten er begrunnet med at selskapene vederlagsfritt får adgang til å utnytte en verdifull og begrenset naturressurs med en ekstraordinær avkastning.

Refusjon av skatteverdien av lete- og undersøkelsesutgifter

Staten refunderer skatteverdien på 78 prosent av lete- og undersøkelsesutgifter for selskaper i underskuddsposisjon. For 2012 utgjør dette beløpet 11,7 milliarder kroner, fordelt på 43 selskaper. Refusjonsordningen ble innført med virkning fra inntektsåret 2005. Formålet med ordningen er å likestille nye selskaper i letefasen med etablerte selskaper i skatteposisjon, som kan utnytte skattefradraget for letekostnadene samme år som disse kostnadene påløper. Ordningen reduserer inngangsbarrierene, spesielt likviditetsbehovet, for mindre petroleumsselskaper som ønsker å drive letevirksomhet på norsk sokkel. Etter at refusjonsordningen ble innført, steg antallet aktører på norsk sokkel betraktelig. Fra 2005 til 2007 steg antall selskaper som søkte utbetalt skatteverdien av letekostnader fra 13 til 40, og antallet har siden blitt liggende på dette nivået.


Refusjon av skatteverdien av underskudd og friinntekt ved opphør av virksomhet

Ved opphør av et selskaps særskattepliktig virksomhet kan selskapet kreve utbetalt skatteverdien av udekket underskudd og overskytende friinntekt knyttet til denne virksomheten. For 2012 har seks selskaper krevet slik utbetaling, på til sammen 969 millioner kroner.

Fravikelser ved årets ligningsbehandling

Det er Oljeskattenemnda som fastsetter ligningen for petroleumsselskapene med virksomhet på norsk sokkel. Ved ligningsbehandlingen for inntektsåret 2012 ble det foretatt endringer på186 enkeltpunkter. Disse fravikelsene ga totale inntektstillegg på 3 milliarder kroner. Av inntektstilleggene er 2,2 milliarder kroner relatert til internprising. Med internprising menes prisfastsettelsen ved transaksjoner mellom skatteytere som er knyttet til hverandre gjennom ulike former for interessefellesskap. Fastsettelsen av internprisen får stor betydning for beskatningen ettersom den påvirker selskapenes skattepliktige inntekt.

Terminskatt for 2013

Det skal betales terminskatt (forhåndsskatt) av inntekt fra utvinning og rørledningstransport på norsk sokkel. Terminskatten er fordelt over seks terminer. Halvparten av skatten betales i inntektsåret og halvparten etterfølgende år. Det er selskapenes egne anslag på skattepliktig inntekt som ligger til grunn for beregningen av terminskatt. For 2013 er det skrevet ut 187,7 milliarder kroner i terminskatt. Beregningene er i hovedsak basert på realiserte priser i første halvår av 2013, mens det for andre halvår er benyttet estimater. Terminskatten avregnes i faktisk utlignet skatt som fastsettes ved ligningen. Da oljeprisen og USD-kursen har vært noe høyere i andre halvår av 2013 enn selskapene har forutsatt i sine anslag, vil faktisk utlignet skatt for 2013 trolig bli høyere enn utskrevet terminskatt.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Oljeskattekontoret ved avdelingsdirektør Heidi Golimo Simonsen (22 88 79 43).


For å se hele skattelisten for 2012, se vedlagte PDF.

Skattelisten for 2012

Skattelisten og pressemeldingen (PDF)