Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Utlignet petroleumsskatt på 85,6 milliarder kroner for 2015

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Utlignet petroleumsskatt utgjorde 85,6 milliarder kroner for 2015. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper som opererer på norsk kontinentalsokkel. Statens refusjon av skatteverdien av lete- og undersøkelsesutgifter for petroleumsselskaper i underskuddsposisjon ble 13,3 milliarder kroner.

Onsdag 12. oktober 2016 legger Oljeskattekontoret ut skattelisten for 2015 over selskaper som driver utvinning og rørledningstransport av petroleum på norsk sokkel. Listen viser at utlignet skatt for selskapene i skatteposisjon beløper seg til totalt 85,6 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 67,6 milliarder kroner fra 2014. Den kraftige reduksjonen skyldes i hovedsak fallende produktpriser.

Av de totalt 74 selskapene i manntallet for 2015 var 20 i skatteposisjon. Samlet skattemessig resultat for disse selskapene var på 124,7 milliarder kroner. Av dette krever staten innbetalt 85,6 milliarder kroner i skatt. Dette gir en gjennomsnittlig skatteprosent på 68,7 prosent. I tillegg til ordinær selskapsskatt på 27 prosent betaler selskapene en særskatt på 51 prosent på inntekten fra sokkelvirksomhet. Marginalskattesatsen på sokkelinntekt er derfor 78 prosent. Grunnet ulike fradrag og mulighet for å fremføre underskudd og udekket friinntekt, vil imidlertid gjennomsnittlig skatteprosent ligge noe under dette. Bakgrunnen for den høye marginalskattesatsen er at selskapene vederlagsfritt får adgang til å utnytte en verdifull og begrenset naturressurs med en ekstraordinær avkastning.

Refusjon av skatteverdien av lete- og undersøkelsesutgifter

Staten refunderer skatteverdien på 78 prosent av lete- og undersøkelsesutgifter for selskaper i underskuddsposisjon. For 2015 utgjør dette beløpet 13,3 milliarder kroner fordelt på 39 selskaper. Formålet med ordningen er å likestille nye selskaper i letefasen med etablerte selskaper i skatteposisjon, som kan utnytte skattefradraget for letekostnadene samme år som disse kostnadene påløper. Ordningen reduserer inngangsbarrierene, spesielt knyttet til likviditetsbehovet, for mindre petroleumsselskaper som ønsker å drive letevirksomhet på norsk sokkel. Etter at refusjonsordningen ble innført i 2005 har antall aktører på norsk sokkel steget betraktelig.

Refusjon av skatteverdien av underskudd og friinntekt ved opphør av virksomhet

Ved opphør av et selskaps særskattepliktige virksomhet kan selskapet kreve utbetalt skatteverdien av udekket underskudd og overskyende friinntekt knyttet til denne virksomheten. For 2015 har ett selskap krevd slik utbetaling.

Årets ligningsbehandling

Tidligere var det Oljeskattenemnda som fastsatte ligningen for petroleumsselskaper med virksomhet på norsk sokkel. Oljeskattekontoret var saksforberedende organ. Stortinget vedtok 19. juni 2015 at Oljeskattekontoret fra og med 1. juli 2015 skal ha vedtaksmyndighet i første instans. Oljeskattenemnda opphørte fra samme dato. En konsekvens av denne omleggingen er at alle fravikelser av selskapenes selvangivelser skal begrunnes i skriftlige vedtak fra og med ligningen for inntektsåret 2014.

Nytt fra inntektsåret 2015 er at ligningen legges ut i oktober. Det korte tidsrommet mellom frist for innlevering av selvangivelse og utlegg av ligning medfører at selskapene som hovedregel lignes etter påstand, og at eventuelle fravikelser tas som ordinære endringsvedtak. Det forventes at det vil bli fattet flere endringsvedtak vedrørende inntektsåret 2015 i etterkant av utleggelse av ligningen.

Terminskatt for 2016

Det skal betales terminskatt (forhåndsskatt) av inntekt fra utvinning og rørledningstransport på norsk sokkel. Terminskatten er fordelt over seks terminer. Halvparten av skatten betales i inntektsåret og resterende i det påfølgende år. Det er selskapenes egne anslag på skattepliktig inntekt som ligger til grunn for beregningen av terminskatt. For 2016 er det skrevet ut 51,6 milliarder kroner i terminskatt. Beregningene er i hovedsak basert på realiserte priser i første halvår av 2016, mens det for andre halvår er benyttet estimater. Terminskatten avregnes mot faktisk utlignet skatt som fastsettes ved ligningen.

Klagefrist ligning

Klagefristen er tre uker regnet fra det tidspunktet ligningen legges ut, jf. petroleumsskatteloven § 6 nr. 1 bokstav b. Klagefristen utløper dermed 2. november 2016.

Vedlegg

Skattelisten for 2015 (PDF)


Kontaktperson
Avdelingsdirektør Heidi Golimo Simonsen (tlf 22 88 79 43)