Håndbok

Folkeregisterhåndboken

Folkeregisterhåndboken har med denne utgaven gjennomgått en vesentlig oppdatering fra tidligere versjoner. Den største endringen er at håndboken nå finnes i et digitalt, søkbart format.  

3. utgave av Folkeregisterhåndboken beskriver de materielle regler og praksis pr. 1. november 2023. Tilføyelser/endringer i forhold til 2. utgave er markert med en loddrett strek i margen. Dette gjelder både materielle endringer og omskrivninger/ presiseringer mv. som gjøres uten at det er tilsiktet realitetsendringer.

Utgaven er basert på lov om folkeregistrering av 9. desember 2016 og forskrift til folkeregisterloven av 14. juli 2017

Målgruppen for håndboken er i første rekke de som arbeider med Folkeregisteret i Skatteetaten, men boken er skrevet slik at den skal være et nyttig oppslagsverk også for andre som har behov for informasjon om folkeregisterregelverket.

Boken finnes kun i elektronisk utgave. 

Vi er takknemlige for tilbakemeldinger fra brukerne på bokens form og innhold.

Henvendelser kan sendes til [email protected]

Utgaven er oppdatert pr. 1. november 2023.