Håndbok

Folkeregisterhåndboken

Folkeregisterhåndboken har med denne utgaven gjennomgått en vesentlig oppdatering fra tidligere versjoner. Den største endringen er at håndboken nå finnes i et digitalt, søkbart format.  

Kapittelinndelingen er nå basert på lovens kapitler og bestemmelser. I tillegg kommer noen temakapitler. Temakapitlene har berøringspunkter med flere av lovens bestemmelser, og supplerer de øvrige kapitlene. Det materielle innholdet er oppdatert fra siste utgivelse (9.11.2018) og innholdet er nå i hovedsak knyttet til forståelsen av de materielle reglene og forvaltningspraksis ved anvendelse av folkeregisterregelverket. 

Utgaven er basert på lov om folkeregistrering av 9. desember 2016 og forskrift til folkeregisterloven av 14. juli 2017

Målgruppen for håndboken er i første rekke de som arbeider med Folkeregisteret i Skatteetaten, men boken er skrevet slik at den skal være et nyttig oppslagsverk også for andre som har behov for informasjon om folkeregisterregelverket. 

Boken finnes kun i elektronisk utgave. 

Vi er takknemlige for tilbakemeldinger fra brukerne på bokens form og innhold.

Henvendelser kan sendes til [email protected]

Utgaven er oppdatert pr. 1. januar 2022.