Håndbok

Skattebetalingshåndboken

Denne syvende utgaven er i hovedsak oppdatert og ajourført i tråd med gjeldende rett og praksis. Det er også lagt inn språklige endringer og presiseringer på bakgrunn av mottatte innspill til teksten.

Ny tekst fra sjette til syvende utgave er markert med strek i margen i PDF-dokumentversjonen.

Skattebetalingshåndboken er ordnet etter paragrafene i skattebetalingsloven. Siktemålet med boken er å gi en oversikt over gjeldende rett, belyst ved teori, rettspraksis, samt Finansdepartementets, Skattedirektoratets og Tolldirektoratets uttalelser og praksis.

Omtalen av paragrafene innledes med en gjengivelse av bestemmelsens ordlyd og en oversikt over forarbeider og eventuelle forskrifter. Deretter følger normalt en kortfattet generell omtale av bestemmelsen. Det knyttes kommentarer til alle ledd i bestemmelsen og til andre spørsmål som erfaringsmessig oppstår i praksis.

En målgruppe for håndboken er innkrevingsmiljøet i Skatteetaten. Boken er ment som et bidrag til å forenkle arbeidet og til å oppnå en mest mulig ensartet forvaltningspraksis. Skattedirektoratet forutsetter at de anvisninger boken gir, blir fulgt. En annen målgruppe er eksterne aktører og deres rådgivere. Vi håper at boken gir en økt forståelse av regelverket og en god beskrivelse av forvaltningspraksis.

Syvende utgave av håndboken kommer bare i elektronisk form. I boken er det utstrakt bruk av lenker til forarbeider, lover, forskrifter og dommer mv. Vi har i størst mulig grad lenket til offentlig tilgjengelige kilder, men dommer er lenket til Lovdata Pro.
Skattebetalingshåndboken er utarbeidet av Skattedirektoratet.

Håndboken er ajourholdt per 31. mars 2023.

Skattedirektoratet
Oslo, juni 2023

 

PDF-versjon

Last ned gjeldende PDF-versjon av Skattebetalingshåndboken:

Skattebetalingshåndboken 7. utgave.pdf

Tidligere versjoner av håndboken: