Håndbok

Skattebetalingshåndboken

Denne sjette utgaven er i hovedsak en ajourføring som følge av at de kommunale skatteoppkreverne ble innlemmet som en del av Skatteetaten fra 1. november 2020. Håndboken er videre ajourført med lovendringene som ble vedtatt under koronapandemien våren 2020. 

Ny tekst fra femte til sjette utgave er markert med strek i margen i PDF-dokumentversjonen.

Skattebetalingshåndboken er ordnet etter paragrafene i skattebetalingsloven. Siktemålet med boken er å gi en oversikt over gjeldende rett, belyst ved teori, rettspraksis, samt Finansdepartementets, Skattedirektoratets og Tolldirektoratets uttalelser og praksis.

Omtalen av paragrafene innledes med en gjengivelse av bestemmelsens ordlyd og en oversikt over forarbeider og eventuelle forskrifter. Deretter følger normalt en kortfattet generell omtale av bestemmelsen. Det knyttes kommentarer til alle ledd i bestemmelsen og til andre spørsmål som erfaringsmessig oppstår i praksis.

En målgruppe for håndboken er innkrevingsmiljøet i Skatteetaten. Boken er ment som et bidrag til å forenkle arbeidet og til å oppnå en mest mulig ensartet forvaltningspraksis. Skattedirektoratet forutsetter at de anvisninger boken gir, blir fulgt. En annen målgruppe er eksterne aktører og deres rådgivere. Vi håper at boken gir en økt forståelse av regelverket og en god beskrivelse av forvaltningspraksis.

Sjette utgave av håndboken kommer bare i elektronisk form. I boken er det utstrakt bruk av lenker til forarbeider, lover, forskrifter og dommer mv. Vi har i størst mulig grad lenket til offentlig tilgjengelige kilder, men dommer er lenket til Lovdata Pro.

Skattebetalingshåndboken er utarbeidet av Skattedirektoratet. Vi ønsker tilbakemeldinger fra brukerne på bokens form og innhold. Henvendelser kan sendes på e-post [email protected].

Håndboken er ajourholdt per 1. november 2020.

Skattedirektoratet
Oslo, oktober 2020
 

PDF-versjon

Last ned gjeldende PDF-versjon av Skattebetalingshåndboken:

Skattebetalingshåndboken 6. utgave.pdf

Tidligere versjoner av håndboken: