Håndbok

Skattebetalingshåndboken

  • Publisert:
  • Avgitt 01.08.2018

Dette er fjerde utgave av skattebetalingshåndboken, utgitt august 2018. Siktemålet med boken er å gi en oversikt over gjeldende rett på skattebetalingsområdet.

Skattebetalingsloven regulerer betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav som innkreves av de kommunale skatteoppkreverne eller skattekontoret. Loven trådte i kraft 1. januar 2008 for merverdiavgift, arveavgift, toll og særavgifter og 1. januar 2009 for de øvrige skatte- og avgiftskravene. Skattebetalingshåndboken er ordnet etter paragrafene i skattebetalingsloven. Siktemålet med boken er å gi en oversikt over gjeldende rett, belyst ved teori, rettspraksis, samt Finansdepartementets, Skattedirektoratets uttalelser og praksis.

Det har ikke skjedd store endringer foran den fjerde utgaven. Det nevnes likevel at den nylig vedtatte kildeskatteordningen for utenlandske arbeidstakere som er bosatt i utlandet er omtalt i boken. Bestemmelsene begynner først å gjelde for inntektsåret 2019.

Ny tekst fra tredje til fjerde utgave er markert med strek i margen i PDF-versjonen. Fjerde utgave av håndboken kommer bare i elektronisk form. I boken er det utstrakt bruk av lenker til forarbeider, lover, forskrifter og dommer mv. Vi har i størst mulig grad lenket til offentlig tilgjengelige kilder, men dommer er lenket til Lovdata Pro.

Skattebetalingshåndboken er utarbeidet av Skattedirektoratet. Vi ønsker tilbakemeldinger fra brukerne på bokens form og innhold. Henvendelser kan sendes på e-post [email protected].

Håndboken er ajourholdt per 1. august 2018.

PDF-versjon

Last ned gjeldende PDF-versjon av Skattebetalingshåndboken:

Skattebetalingshåndboken 4. utgave (PDF)

Tidligere versjoner av håndboken: