Håndbok

Skattebetalingshåndboken

  • Publisert:
  • Avgitt 01.11.2019

Dette er femte utgave av skattebetalingshåndboken, utgitt november 2019. Siktemålet med boken er å gi en oversikt over gjeldende rett på skattebetalingsområdet.

Skattebetalingsloven regulerer betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav som innkreves av de kommunale skatteoppkreverne eller skattekontoret. Loven trådte i kraft 1. januar 2008 for merverdiavgift, arveavgift, toll og særavgifter og 1. januar 2009 for de øvrige skatte- og avgiftskravene.

Denne femte utgaven er hovedsakelig oppdatert med endringer i reglene om lempning, herunder bortfall av skatteutvalgsordningen, og reglene om rentetillegg ved skatteavregningen. Ny tekst fra fjerde til femte utgave er markert med strek i margen i PDF-dokumentversjonen.

Skattebetalingshåndboken er ordnet etter paragrafene i skattebetalingsloven. Siktemålet med boken er å gi en oversikt over gjeldende rett, belyst ved teori, rettspraksis, samt Finansdepartementets, Skattedirektoratets og Tolldirektoratets uttalelser og praksis.

Omtalen av paragrafene innledes med en gjengivelse av bestemmelsens ordlyd og en oversikt over forarbeider og eventuelle forskrifter. Deretter følger normalt en kortfattet generell omtale av bestemmelsen. Det knyttes kommentarer til alle ledd i bestemmelsen og til andre spørsmål som erfaringsmessig oppstår i praksis.

En målgruppe for håndboken er innkrevingsmiljøet i Skatteetaten og de kommunale skatteoppkreverne. Boken er ment som et bidrag til å forenkle arbeidet og til å oppnå en mest mulig ensartet forvaltningspraksis. Skattedirektoratet forutsetter at de anvisninger boken gir, blir fulgt. En annen målgruppe er eksterne aktører og deres rådgivere. Vi håper at boken gir en økt forståelse av regelverket og en god beskrivelse av forvaltningspraksis.

Femte utgave av håndboken kommer bare i elektronisk form. I boken er det utstrakt bruk av lenker til forarbeider, lover, forskrifter og dommer mv. Vi har i størst mulig grad lenket til offentlig tilgjengelige kilder, men dommer er lenket til Lovdata Pro.

Skattebetalingshåndboken er utarbeidet av Skattedirektoratet. Vi ønsker tilbakemeldinger fra brukerne på bokens form og innhold. Henvendelser kan sendes på e-post [email protected]

Håndboken er ajourholdt per 1. november 2019. Lovendringer som trer i kraft fra 1. januar 2020 er også omtalt.

PDF-versjon

Last ned gjeldende PDF-versjon av Skattebetalingshåndboken:

Skattebetalingshåndboken 5. utgave (PDF)

Tidligere versjoner av håndboken: