Høring

Avgift på SF6

  • Publisert:

På vegne av Finansdepartementet sender Skattedirektoratet på høring forslag til stortingsvedtak om avgift på svovelheksafluorider (SF6), og forslag til endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter til gjennomføring av avgiften.

På vegne av Finansdepartementet sender Skattedirektoratet på høring forslag til stortingsvedtak om avgift på svovelheksafluorider (SF6), og forslag til endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter til gjennomføring av avgiften. Vi presiserer at forslagene forutsetter at Regjeringen beslutter å fremme forslag om en slik avgift, og at Stortinget vedtar avgiften.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringen bør sendes til eventuelle underliggende eller tilknyttede etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende. Innspill til høringen bes sendt på
e-post til [email protected] senest innen 1. august 2022. Vi ber om at vår referanse 2020/533 oppgis.

Høringsdokumenter

Høringssvar

Med merknad

ABB
NVE
NHO

Uten merknad

Tolldirektoratet
SSB