Høring

Høring - endring av særavgiftsforskriften - elektrisk kraft produsert i gjenvinningsanlegg

  • Publisert:

På vegne av Finansdepartementet sender Skattedirektoratet med dette forslag om endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) på høring.

Høringen gjelder forslag om endring av dagens gjennomføringsbestemmelser i særavgiftsregelverket for når tidspunktet for avgiftsplikten oppstår knyttet til produksjon av energigjenvinningskraft. De foreslåtte endringene vil langt på vei innebære en kodifisering av bransjen sin praksis for fastsetting av avgift på elektrisk kraft. Vi ber høringsinstansene vurdere om høringen bør sendes til eventuelle underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Innspill til høringen bes sendt på e-post til [email protected], senest innen 14. desember 2018.

Vennligst oppgi vår referanse (2017/113091) ved henvendelse i saken.