Høring

Elektronisk levering av registreringsmelding til Merverdiavgiftsregisteret (Samordnet registermelding del 2)

  • Publisert:
  • Avgitt 25.06.2020

Høringen gjelder forslag om endring i forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) § 8-1-2 første ledd, slik at melding om registrering i Merverdiavgiftsregisteret skal leveres elektronisk. Videre foreslås at registreringsmeldingen for merverdiavgift skal leveres i en ny registreringsportal hos Skatteetaten.

Skatteetaten utvikler i perioden 2019 til 2023 et nytt IT-system for merverdiavgift. Dagens IT-system bygger på en prosess som ble utformet med utgangspunkt i manuelle arbeidsoperasjoner og for papirformatet. Et nytt forvaltningssystem for merverdiavgift skal legge til rette for mer effektive arbeidsprosesser for næringslivet og Skatteetaten, med mulighet for tilpassede løsninger og en god digital dialog med de skattepliktige. Høringsnotatet omhandler hvordan registreringen av næringsdrivende i Merverdiavgiftsregisteret vil skje i en ny portalløsning hos Skatteetaten.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 21. september 2020.

Høringsinnspillene sendes til: [email protected]

Vi ber om at vår referanse 2020/3439 oppgis ved henvendelser i saken.

Skattedirektoratet
Juridisk avdeling – Seksjon næring

Høringssvar