Høring

Endring i særavgiftsforskriften § 2-9 - kodifisering av vilkår for å kunne motta offentlig støtte (statsstøtte) i samsvar med gruppeunntaksforordningen (GBER)

  • Publisert:
  • Avgitt 16.12.2022

Skattedirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet på høring forslag til endringer i forskrift 11.
desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) § 2-9.

Skattedirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet på høring forslag til endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) § 2-9. Bestemmelsen gjelder avgiftsfritak i samsvar med det alminnelige gruppeunntaket (GBER). Forslaget innebærer at EØS-rettslige vilkår for å gi offentlig støtte (statsstøtte) skal komme tydelig frem av særavgiftsforskriften. Dette dreier seg om følgende vilkår:

• Foretaket skal ikke være i økonomiske vanskeligheter når offentlig støtte tildeles. Foretaket skal kunne dokumentere at vilkåret er oppfylt

• Foretaket skal ikke ha utestående krav på tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte ved tildeling av offentlig støtte

• Dersom foretaket mottar støtte fra flere offentlige støttegivere, skal vilkår for kumulasjon være oppfylt

Bakgrunnen for forslaget er at EFTA Surveillance Authority (ESA) i enkelte kontrollsaker har påpekt at bestemte EØS-rettslige vilkår for støtte må fastsettes i særavgiftsregelverket. Forslaget i høringen innebærer ingen endringer i gjeldende rettstilstand.

Høringsdokumentene sendes ikke i papirversjon, men ligger på Skatteetatens sider www.skatteetaten.no/rettskilder/type/horinger/. Vi ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 16. mars 2023. Skattedirektoratet ber om at høringsuttalelsene blir sendt til e-postadressen: [email protected] og at vår referanse 2022/2035 oppgis.

Høringsdokumenter