Høring

Forslag om endringer i utmåling av tvangsmulkt etter skatteforvaltningsforskriften § 14-1-1

  • Publisert:
  • Avgitt 15.02.2023

Høringen gjelder forslag om endringer i forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) § 14-1-1 første ledd om utmåling av tvangsmulkt. Forslaget innebærer en forskriftsendring av satsen for tvangsmulkt for opplysningspliktige etter kap. 7 i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven). Videre innebærer forslaget en forskriftsfesting av skattemyndighetenes adgang til å redusere antall løpedager med tvangsmulkt.

Skatteforvaltningsloven § 14-1, gir skattemyndighetene en generell adgang til å ilegge tvangsmulkt for å fremtvinge levering av pliktige opplysninger i tilfeller der en opplysningsplikt eller plikt til å rette seg etter et bokføringspålegg ikke etterleves innen en fastsatt frist. Av hensyn til forutberegnelighet og likebehandling, er det ønskelig å formalisere skatteetatens adgang til å redusere antall løpedager i skatteforvaltningsforskriften. Høringsnotatet omhandler Skattedirektoratets forslag til slik forskriftsfesting. 

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv. 

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 15. mai 2023.

Høringsinnspillene sendes til: [email protected] 

Vi ber om at vår referanse 2023/589 oppgis ved henvendelser i saken.

Høringsdokumenter