Høring

Forslag om innføring av fritak for CO2-avgift på mineralske produkter for karbonfangst og lagring (CCS), samt enkelte endringer i tilsvarende fritak for avgift på forbrenning av avfall

  • Publisert:
  • Avgitt 02.06.2022

På vegne av Finansdepartementet, sender Skattedirektoratet på høring forslag til endring av Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter og endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften). Forslaget gjelder innføring av fritak for karbonfangst og lagring (CCS).

Det foreslås å innføre et fritak for CO2-avgift på mineralske produkter for karbonfangst og lagring (CCS). Vi presiserer at forslaget forutsetter at regjeringen beslutter å fremme forslag om innføring av et slikt fritak for
CO2-avgiften, og at Stortinget vedtar dette.

Det er gitt tilsvarende fritak i avgift på forbrenning av avfall, og det foreslås enkelte endringer i gjeldende forskrift slik at fritakene reguleres på samme måte.

Høringsinstansene bes vurdere om høringen bør sendes til eventuelle underliggende eller tilknyttede etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Innspill til høringen bes sendt på e-post til [email protected] senest innen 15. juli 2022. Vi ber om at vår referanse 2021/3350 oppgis.

Høringsdokumenter

Høringssvar

Med merknad

NHO

Uten merknad

Økonomiforbundet
Justis- og beredskapsdepartementet
Avfall Norge
NVE
Forsvarsdepartementet
Brønnøysundregistrene