Høring

Høring - endring av leveringsfrist for annen skattleggingsperiode for særskilt skattemelding

  • Publisert:
  • Avgitt 04.01.2023

Høringen gjelder forslag om endring av leveringsfrist for annen skattleggingsperiode for særskilt skattemelding etter skatteforvaltningsforskriften § 8-3-9 slik at leveringsfristen endres fra 10. august til 31. august med virkning fra og med 2023. 

Skattedirektoratet sender på høring forslag til endring i skatteforvaltningsforskriften (forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven). Høringen gjelder endring av leveringsfrist i skatteforvaltningsforskriften § 8-3-10 for annen skattleggingsperiode for særskilt skattemelding etter skatteforvaltningsforskriften § 8-3-9.

Høringsinstansene bes vurdere om høringen bør sendes til eventuelle underliggende eller tilknyttede etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Innspill til høringen bes sendt på e-post til [email protected] senest innen 15. februar 2023. Vi ber om at vår referanse 2022/4047 oppgis.

Skattedirektoratet

Juridisk avdeling, seksjon for indirekte skatt, merverdiavgift

Høringsdokumenter

Høringssvar

Med merknad

Uten merknad