Høring

Høring - endring i merverdiavgiftsforskriften §§ 6-13-1 og 6-13-6

  • Publisert:
  • Avgitt 14.05.2024

Fritak for merverdiavgift ved omsetning av varer eller tjenester til bruk for bestemte internasjonale styrker og kommandoenheter.

Forslaget som sendes på høring nå legger til rette for at omsetning av varer og tjenester til bruk for amerikanske styrker i Norge som hovedregel kan fritas for merverdiavgift på kjøpstidspunktet (direkte fritak), og at fritak gjennom refusjon bare skjer i nærmere angitte situasjoner.

Forslaget vil omfatte omsetning av varer og tjenester til utenlandske kontraktører som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, jf. merverdiavgiftsloven § 3-33.

For å oppnå siktemålet om direkte fritak i størst mulig utstrekning vil også omsetning av varer og tjenester via en norsk kontraktør som utelukkende har avgiftsunntatt omsetning, og som derfor ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, omfattes av forslaget.

Høringsdokumenter