Høring

Høring - endring i Stortingets vedtak om dokumentavgift § 3 - førstegangsoverføring av anleggseiendom

  • Publisert:
  • Avgitt 08.05.2024

Høringen gjelder forslag om endring i Stortingets vedtak om dokumentavgift (stortingsvedtaket) § 3, samt forslag om at det i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven) § 7 inntas en presisering av begrepet "salgsverdien av tomta". 

 

På vegne av Finansdepartementet sender Skattedirektoratet på høring forslag til endring i Stortingets vedtak om dokumentavgift og dokumentavgiftsloven. 

Forslaget gjelder endring i stortingsvedtaket § 3. Direktoratet har vurdert ulike alternativer for håndtering av førstegangsoverføring av anleggseiendom, og foreslår primært at anleggseiendom ikke skal omfattes av denne bestemmelsen. Det vil innebære at avgiftsgrunnlaget ved hjemmelsoverføring av anleggseiendom i alle tilfeller, også ved førstegangsoverføring, skal beregnes etter hovedregelen i dokumentavgiftsloven § 7 første ledd. Det vil si at avgiften skal beregnes av eiendommens salgsverdi. I tillegg foreslås det at det i § 7 inntas en presisering av begrepet "salgsverdien av tomta". 

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv. 

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 19. juli 2024. 

Skattedirektoratet ber om at høringsuttalelsene blir sendt til e-postadressen [email protected].

Vennligst oppgi vår referanse 2024/1707 ved henvendelser i saken. 

Skattedirektoratet 

Juridisk avdeling - Særavgiftsgruppen 

Høringsdokumenter

Høringssvar

Med merknad