Høring

Høring - forslag om å utvide a-opplysningslovens virkeområde til å omfatte utbetaling av pensjonsytelser etter lov om individuell pensjonsordning og etter pensjonsavtale etter skatteloven

  • Publisert:

Skattedirektoratet sender med dette på høring forslag om å utvide a-opplysningslovens virkeområde til å omfatte utbetaling av pensjonsytelser etter lov om individuell pensjonsordning og etter pensjonsavtale etter skatteloven. Opplysninger om engangsutbetalinger fra slike pensjonsordninger, samt engangsutbetalinger etter innskuddspensjonsloven § 7-7 fjerde ledd omfattes også av forslaget.

Som et ledd i skatteetatens arbeid med modernisering av innsending av grunnlagsdata fremmes forslag om at utbetalinger fra IPA- og IPS-avtaler og engangsutbetalinger etter innskuddspensjonsloven kan inngå i a-opplysningslovens virkeområde. Ytelsene som er innrapporteringspliktige etter a-opplysningsloven er ofte gjenstand for månedlige oppgjør, noe som også gjelder for løpende ytelser fra individuelle pensjonsavtaler. Ved innføringen av a-ordningen i 2015 må løpende skattetrekk (også frivillig skattetrekk) knyttet til ovennevnte utbetalinger innrapporteres via a-meldingen. Skattetrekk kan ikke lenger innrapporteres på terminoppgaven ettersom denne opphører ved innføring av a-meldingen.

Formålet med a-ordningen er blant annet å forenkle innrapporteringen fra arbeidsgiver til det offentlige, jf. Prop. 112 L (2011-2012) punkt 9. Vi mener at forslaget i høringsnotatet vil være forenklende for de som innrapporterer ytelser som i det vesentlige ligner på ytelser som innrapporteres gjennom a-ordningen, herunder øvrige pensjonsytelser. Gjennom Skattedirektoratets kontakt med opplysningspliktige i denne sektoren er det flere ganger fremkommet at dette er en ønskelig omlegging.

Det foreslås endringer i ligningsloven og samleforsfriften. Frist for å avgi høringsuttalelse til Skattedirektoratet er 27. februar 2015. Høringsinnspill sendes elektronisk til [email protected], og eventuelt også med ordinær post.

Vennligst oppgi vårt saksnummer 2014/849624 ved henvendelser i saken.