Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Høring

Høring – Endring av skatteforvaltningsforskriften §§ 8-3-4 og 8-3-8

  • Publisert:
  • Avgitt 16.10.2020

Høringen gjelder forslag om endring i forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) §§ 8-3-4 og 8-3-8. Forslag til endringer gjelder oppheving av søknadsfristen 1. desember for virksomheter med lav omsetning, samt oppmyking og presisering av vilkår og varighet ved innvilgelse av søknad om kortere skattleggingsperiode for virksomheter innen primærnæring mv.

Forslaget om å oppheve søknadsfristen 1. desember for virksomheter med lav omsetning innebærer at disse virksomhetene kan søke om og få overgang til alminnelig skattleggingsperiode uavhengig av frister i løpet av året. Dette betyr at overgang til alminnelig skattleggingsperiode kan skje hele året, og ikke kun fra 1. januar slik reglene er i dag. Videre foreslås det at dagens vilkår i forskriftens § 8-3-8 tredje ledd om at det må foreligge " særlige forhold" for at skattepliktige innen primærnæringene følger de alminnelige skattleggingsperiodene fjernes, slik at ordlyden blir mer i samsvar med praksis.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 26. november 2020.

Høringsinnspillene sendes til: [email protected]

Vi ber om at vår referanse 20/1830 oppgis ved henvendelser i saken.

 

Skattedirektoratet

Juridisk avdeling – Seksjon næring

 

Høringssvar

Med merknader

Uten merknader