Høring

Høring – Forskrift til lov om folkeregistrering (folkeregisterloven)

  • Publisert:
  • Avgitt 09.01.2017

Skattedirektoratet sender på høring forslag om ny forskrift til lov om folkeregistrering.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser settes til 13. mars 2017.

Skattedirektoratet ber om at høringsuttalelsene fortrinnsvis sendes til e-postadressen [email protected].                               

Vi ber om at vår referanse 2014/144088 oppgis ved henvendelser i saken.

Høringssvar uten merknader

Klima- og miljødepartementet

Tolldirektoratet

Samferdselsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Økonomiforbundet

Høringssvar med merknader

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og IKT

Finans Norge

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kongelig Norsk Båtforbund

KS

Nasjonalt ID-senter

NAV Høringsbrev

NAV høringssvar

NTL Skatt

Per Eidsvik

Politidirektoratet

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

SKL

SSB

Statens kartverk

Utenriksdepartementet

Utlendingsdirektoratet