Høring

Høring – Opplysningsplikt om opsjonsordninger i små oppstartsselskaper

  • Publisert:
  • Avgitt 05.02.2020

Høringen gjelder forslag om endring i lov om skatteforvaltning av 27. mai 2016 nr. 14 (skatteforvaltningsloven) § 7-10 første ledd ny bokstav h. Forslaget vil gi hjemmel etter skatteforvaltningsloven § 7-13 til å fastsette forskrift om innholdet i opplysningsplikten. Dette foreslås regulert i forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) nytt delkapittel I til § 7-10.

Fra 1. januar 2018 ble det innført en gunstig ordning for beskatning av opsjoner i arbeidsforhold for små oppstartsselskap, jf. skatteloven § 5-14 fjerde ledd. Ordningen innebærer en utsettelse av både skattlegging og arbeidsgiveravgift, etter hovedregelen frem til aksjene som opsjonen knytter seg til, realiseres. Det ble den gang signalisert at det fortløpende ville bli vurdert hvordan ordningen virker, og at det tok sikte på å utvide den over tid. Ved endringer i skatteloven 20. desember 2019 nr. 94 ble ordningen utvidet. I forarbeidene til endringen, Prop. 1 LS (2019-2020) punkt 4.2, ble det informert om at det ville bli sendt på høring et forslag til en enkel rapporteringsplikt ved tildeling av opsjoner til ansatte. Manglende informasjon om hvor mange bedrifter som benytter seg av ordningen, og i hvilket omfang, gjør det vanskelig å beregne virkningen både av gjeldende ordning og mulige utvidelser av denne.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 5. mai 2020.

Høringsinnspillene sendes til: [email protected].

Vi ber om at vår referanse 2019/12406 oppgis ved henvendelser i saken.

 

Skattedirektoratet
Juridisk avdeling – Seksjon for forvaltning og utvikling

 

Høringsdokumenter

Høringssvar