Høring

Forslag om opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner

  • Publisert:
  • Avgitt 26.08.2021

Skatteetaten sender på høring et forslag om en ny opplysningsplikt for virksomheter etter skatteforvaltningsloven kapittel 7.

Forslaget innebærer endringer i skatteforvaltningsloven §§ 7-5 og 7-12 og skatteforvaltningsforskriften § 7-5 og bokføringsforskriften §§ 3-1 og 5-1.

Kort om forslaget

Det foreslås å innføre en plikt for bokføringspliktige virksomheter og offentlige virksomheter til ukrevd å gi nærmere opplysninger til skattemyndighetene om salgs- og kjøpstransaksjoner med andre næringsdrivende. Høringsnotatet beskriver to alternative forslag til beløpsgrense for når rapporteringsplikt skal inntre, basert på størrelsen av driftsinntektene.

Opplysningsplikten gjelder den enkelte salgs- og kjøpstransaksjon med opplysninger om fakturanummer, dokumentasjonsdato, angivelse av partene i transaksjonen med navn og organisasjonsnummer, samt opplysninger om vederlag og merverdiavgift. Det skal ikke rapporteres hva den enkelte transaksjon gjelder.

Formålet med forslaget er å øke etterlevelsen av skatte- og merverdiavgiftslovgivningen. Samtidig vil det bidra til større likebehandling av de skattepliktige og likere konkurransevilkår i næringslivet. Forslaget vil gi skattemyndighetene et bedre grunnlag for å tilpasse virkemiddelbruken og målrette kontrolltiltak mot næringsdrivende for å redusere omfanget av unndragelser.

Det tas sikte på at endringene trer i kraft i 2024.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Deloitte
Den norske advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
EY
Finans Norge
Finanstilsynet
Hovedorganisasjonen Virke
IKT Norge
Infotjenester
Kommunenes sentralforbund (KS)
KPMG
KS Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK)
Norges kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets avgiftsforum v/Karianne Mo, ABB AS
PWC
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Småbedriftsforbundet
Spekter
Statistisk sentralbyrå
Sticos
Storbedriftenes skatteforum, Equinor ASA
Toll- og avgiftsdirektoratet
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økonomiforbundet

Frist

Fristen for å sende inn høringsuttalelser var 26. november 2021.

Send høringsinnspill

Høringsinnspillene sendes til: [email protected].

Vi ber om at vår referanse 2021/2270 oppgis ved henvendelser i saken.

Høringssvar

Med merknader:

Uten merknader: