Kunngjøring

Arbeidsgivers dekning av besøksreiser til hjemmet – begrensning av trekkfritaket

  • Publisert:

Skatteloven § 6-44 første og andre ledd er med virkning fra inntektsåret 2014 endret. Som følge av dette er forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven endret.

Endringen i skatteloven § 6-44 første og andre ledd innebærer at for pendlere som har bolig innenfor EØS-området begrenses reisefradraget til en maksimal samlet årlig reiseavstand på 75 000 km. For pendlere utenfor EØS-området gis det kun fradrag for faktiske dokumenterte utgifter til transport, dvs. at reisefradraget ikke lenger skal kunne fastsettes etter dagens sjablongregler (reiseavstandsmodellen). Ved dokumentert bruk av egen bil skal satsene i reiseavstandsmodellen likevel benyttes til å beregne utgiftene for pendlere utenfor EØS-området. Samlet årlig fradrag gis ikke for den del av samlede reiseutgifter som overstiger 92.500 kroner i året, og er begrenset til den del av beløpet som overstiger 15.000 kroner.

Formålet med endringen i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven § 5-6-10, § 5-6-11 og § 5-6-13, er å begrense trekkfritaket for arbeidsgivers dekning av besøksreiser til hjemmet. Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2014.

Arbeidsgivers utgiftsgodtgjørelse til dekning av besøksreise

Får arbeidstaker utgiftsgodtgjørelse til dekning av besøksreise til hjemmet, brukes som hovedregel nettometoden på godtgjørelsen. Dette innebærer at ved ligningen sammenlignes godtgjørelsen med avstandsfradraget, eventuelt tillagt faktiske kostnader til bompassering eller fergereise. Eventuelt overskudd er skattepliktig og underskudd er fradragsberettiget. For nærmere informasjon om arbeidsgivers behandling av utgiftsgodtgjørelse, se Ligning-ABC 2014 under emnet: Merkostnader – besøksreiser til hjemmet. Ligning-ABC 2014 er tilgjengelig på skatteetaten.no

Arbeidsgiver refunderer faktiske kostnader eller arbeidstakeren får billettene som naturalytelse i forbindelse med besøksreise

Arbeidsgivers dekning av faktiske kostnader til besøksreise er ikke skattepliktig for arbeidstaker. Dette gjelder uavhengig av om arbeidstaker får billetten av arbeidsgiver eller om arbeidsgiveren refunderer arbeidstakerens reisekostnader. Slik skattefri dekning begrenser seg likevel til den delen av utgiftene som ikke overstiger kr 92 500 ((50 000 km x kr 1.50) + (25 000 km x kr 0,70)). Begrensningsregelen gjelder ikke arbeidsgivers dekning av kostnader til flyreiser innenfor EØS-området, se under for særregel om bruk av fly på besøksreiser.

Særregel om bruk av fly på besøksreiser Hvis det er brukt fly på besøksreise, kan skattyter velge å kreve fradrag for faktiske kostnader til flybillett istedenfor avstandsfradrag for flyreisen, se forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven (FSFIN) § 6-44-5 annet ledd. I tillegg skal skattyter ha avstandsfradrag mv. for resten av reisen. Hvis skattyter reiser med fly og krever fradrag for faktiske kostnader til flybillett, samtidig som han bruker bil/kollektiv transport på noen av reisene/deler av reisene, skal maksimal reiseavstand etter skatteloven § 6-44 første ledd ikke reduseres med reiseavstanden knyttet til flyreisene. Forutsetningen for å få fradrag for kostnader til fly er at kostnadene til flyreisen dokumenteres ved billett, kvittering eller annen dokumentasjon fra flyselskapet. For billettløse reiser må utgiftene legitimeres med en reisebeskrivelse fra reiseselskapet som gir opplysninger om foretatte reiser, arbeidstakers navn, tid og sted for avreise og ankomst samt pris. Dersom reiseselskapet ikke kan levere en reisebeskrivelse om foretatte reiser må det dokumenteres at utgiften er pådratt for gjennomførte reiser eller bestilte reiser som er betalt ved bestilling.

Arbeidsgiver besørger transporten ved å eie eller disponere plass på det kommunikasjonsmidlet som nyttes

I tilfeller hvor arbeidsgiver besørger transporten ved f.eks. selv å eie eller disponere plass på det kommunikasjonsmiddelet som nyttes, følger det av ligningspraksis at pendleren ikke skattlegges. Arbeidsgiver anses å besørge transporten i alle tilfeller der skattyteren reiser gratis eller med rabatt, med transportmiddel arbeidsgiveren eier, leier eller på annen måte disponerer. Der flere transportselskaper inngår avtale om å besørge transport for hverandres ansatte på vilkår som avviker fra markedspris, vil dette også anses som om arbeidsgiver besørger transporten.

Endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven

På bakgrunn av konklusjonen ovenfor gjennomføres følgende endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven med virkningstidspunkt 1. januar 2014:

§ 5-6-10 bokstav a skal lyde:

Følgende naturalytelser skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk:

a) Fri transport ved reise til og fra arbeidet og ved besøksreise til hjemmet for pendler hvis arbeidsgiver besørger transporten ved å eie eller disponere plass på kommunikasjonsmiddel. Kjøper arbeidsgiver billett hos reiseselskapet, gjelder trekkfritaket bare for kostnader som ikke overstiger 92 500 kroner i året. Begrensingen på 92 500 kroner gjelder ikke for flyreiser innenfor EØS-området. Trekkfritaket for arbeidsgivers dekning av pendlerreiser gjelder ikke for pendler som har fått skattekort med standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, jf. Finansdepartementets forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til skatteloven § 5-11-1 annet ledd.

§ 5-6-11 første ledd skal lyde:

Det skal ikke foretas forskuddstrekk i utbetalinger (refusjon) som kun dekker utgifter som arbeidstakeren har pådratt seg i forbindelse med utførelse av arbeidet, når utgiftene dokumenteres med kvittering eller annet bilag som tilfredsstiller kravene i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring kapittel 5, og dokumentasjonen vedlegges arbeidsgiverens regnskaper. Tilsvarende gjelder ved refusjon av pendlers reiseutgifter ved besøk i hjemmet begrenset til 92 500 kroner i året og utgifter til kost og losji under reisene. Begrensningen på 92 500 kroner gjelder ikke for flyreiser innenfor EØS-området. Opplysninger om formålet med utgiftsdekningen og navnet på arbeidstakeren skal fremgå av bilaget eller av vedlegg til dette. Ved refusjon av reise- og oppholdsutgifter skal det også fremgå hvem utgiftene omfatter, og hvilke arrangementer den reisende har deltatt på. Ved refusjon av bevertningsutgifter skal formålet med bevertningen fremgå, navnet på de personer som bevertningen omfatter samt navnet på den virksomhet som personen representerer. Elektronisk dokumentasjon tilfredsstiller kravet til bilag når dokumentasjonen er utstedt i et filformat som ikke enkelt lar seg redigere i allment kjent sluttbrukerverktøy for tekstbehandling, regneark, e-post mv. uten at endringen fremgår direkte av dokumentasjonen.

§ 5-6-13 femte ledd skal lyde:

Bilgodtgjørelse til dekning av pendlers besøksreiser til hjemmet er trekkfri når utbetalt beløp ikke overstiger 92 500 kroner i året med tillegg av kostnader til ferge og bom etter forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven (FSFIN) § 6-44-4. Trekkfritaket er betinget av at godtgjørelsen ikke overstiger den kilometersatsen som Skattedirektoratet har fastsatt for fradrag for slike reiser. I tillegg må pendleren underskrive en oppgave med opplysninger om arbeidstakerens navn og adresse, at det er besøksreise, dato, start- og endepunkt for reisen og kjørelengde, jf. Finansdepartementets forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven § 6-44-5.