Kunngjøring

Dispensasjon fra kravet til å oppbevare elektronisk regnskapsmateriale i Norge – Avgiftssubjekt uten forretningssted eller hjemsted i merverdi-avgiftsområdet og som heller ikke har merverdiavgiftsrepresentant

  • Publisert:

Det følger av bokføringsloven § 2 annet ledd at enhver som har plikt til å levere skattemelding for merverdiavgift etter skatteforvaltningsloven § 8-3 har bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Etter bokføringsloven § 13 annet ledd, skal regnskapsmateriale oppbevares i Norge. Departementet kan i forskrift eller ved enkeltvedtak (delegert Skattedirektoratet) gjøre unntak fra bestemmelsene i annet ledd om oppbevaringssted og oppbevaringstid.

Avgiftssubjekter uten forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet kan unnlate å la seg registrere med avgiftsrepresentant hvis avgiftssubjektet er hjemmehørende i en EØS-stat som etter skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst med Norge skal utveksle opplysninger og bistå med innfordring av merverdiavgiftskrav.

Avgiftssubjekt som velger å ikke ha representant i Norge, vil etter søknad gis tillatelse til å oppbevare elektronisk regnskapsmateriale hos hovedselskapet. Det vil være krav om at det skal være tilgang til elektronisk regnskapsmateriale fra Norge, men det kreves ikke at det oppgis et sted i Norge hvor slik tilgang skal gis. I stedet må det oppgis en adresse og kontaktperson i utlandet som skattemyndighetene kan kontakte for å få tilgang til nødvendige passord for å logge seg på en webløsning. Dette betyr at regnskapsmateriale som kun forefinnes på papir normalt må oppbevares i Norge. Dersom den bokføringspliktige velger å ha regnskapsmateriale kun på papir, må dette bringes til Norge innen de frister som følger av bokføringsforskriften § 7-4 første ledd. Den bokføringspliktige kan alternativt gjøre papirbasert regnskapsmateriale elektronisk tilgjengelig ved skanning. Det er en forutsetning at kontrollmyndighetene ikke hindres adgang til regnskapsmaterialet. Det presiseres at spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, jf. bokføringsloven § 5, og dokumentasjon av regnskapssystemet skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk også ved regnskapsføring og oppbevaring i utlandet, jf. bokføringsloven § 12.

En søknad om dispensasjon må inneholde følgende opplysninger:

  • Den bokføringspliktiges navn og organisasjonsnummer
  • En begrunnelse for søknaden.
  • Kort om hvilket regnskapsmateriale det søkes dispensasjon for.
  • Opplysninger om hovedselskapet eller andre selskap som er involvert i oppbevaringen av regnskapsmaterialet i utlandet.
  • Selskapsnavn og adresse til det stedet regnskapsmaterialet skal lagres i utlandet (serverplassering).
  •  Adresse og kontaktperson i utlandet som skattemyndighetene kan kontakte for å få tilgang til nødvendige passord for å logge seg på en webløsning.
  • Opplysning om hvilket språk som benyttes i spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering og dokumentasjon av kontrollsporet.

For informasjon om representantordningen, se http://skatteetaten.no/mva-rep

Søknaden sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO