Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Kunngjøring

Endring av merverdiavgiftsforskriften § 10-2-1 – refusjon av merverdiavgift til fremmede lands ambassader og konsulater – statseide eiendommer

  • Publisert:
  • Avgitt 15.02.2013

Skattedirektoratet har ved forskrift av 15.2.2013 endret merverdiavgiftsforskriften § 10-2-1, slik at også merverdiavgift på varer blir omfattet av retten til refusjon når fremmede lands ambassader og konsulater foretar reparasjon og vedlikehold av statseide eiendommer.
Bestemmelsen i merverdiavgiftsforskriften § 10-2-1 er videre endret til å gjelde statseide eiendommer generelt.  Den er ikke lenger begrenset til eide eiendommer benyttet som ambassade eller konsulat.
Endringsforskriften gis tilbakevirkende kraft med ikrafttredelse 1. januar 2010.
Merverdiavgiftsforskriften § 10-2-1 lyder nå som følger:
§ 10-2-1 Varer og tjenester til statseide eiendommer
Det refunderes inngående merverdiavgift ved kjøp av følgende varer og tjenester som gjelder
fremmede lands faste eiendommer:
a) vann og avløps-, renovasjons- og feiertjenester
b) reparasjon og vedlikehold av fast eiendom, herunder rengjørings- og snøryddingstjenester
c) meglerprovisjoner ved kjøp av fast eiendom