Kunngjøring

Endringer i bokføringsforskriften fra 2014

  • Publisert:

Finansdepartementet har den 19. desember 2013 fastsatt ny endringsforskrift til bokføringsforskriften. Endringene gjelder fra 1. januar 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013.

Endringsforskriften erstatter forskrift av 28. juni 2013 (nr. 805). Endringsforskriften er hovedsakelig en oppdatering av språklig og teknisk art. For eksempel er reglene om dokumentasjon av medgått tid og timebestillinger nå blitt § 5 14 og § 5 15 (i stedet for § 5-4-1 og § 5-4-2). Videre er § 5-2-6 om fakturering av anbudsarbeider og lignende opphevet (bestemmelsen er videreført i § 5-2-4 og § 8 1 2a).
For omtale av endringene vises til kunngjøring av 4. juli 2013 Bokføringsforskriften endres fra 1. januar 2014. I endringsforskriften av 19. desember 2013 er følgende endringer kommet i tillegg:
  • I § 5-5-1 om kjøpdokumentets innhold er det i tredje ledd klargjort at kravet om å påføre formål/bruksområde ikke gjelder når betaling har skjedd med den bokføringspliktiges betalingskort. Videre er det klargjort i fjerde ledd at kravet til å angi kjøper (arbeidsgiver) ved utlegg fra ansatte bare gjelder ved kjøp av videresalgsvarer/innsatsfaktorer, og kun når slikt kjøp overstiger kr 1 000.
  • I § 8-1-5 første ledd nr. 2 er det stilt krav om at opprinnelige timelister i bygge- og anleggsvirksomhet også må oppbevares i 3 år og 6 måneder dersom revisor har tatt forbehold i revisjonsberetningen om at regnskapet ikke bør fastsettes slik det foreligger.