Kunngjøring

Endringer i bokføringsforskriften mv.

  • Publisert:

Skattedirektoratet fastsatte den 27. juni 2024 forskrift om endring i bokføringsforskriften. Endringene gjelder i hovedsak oppfølging av Finansdepartementets høring 11. mai 2016. Det er også fastsatt en mindre endring i skattebetalingsforskriften.

De viktigste endringene i bokføringsforskriften kan oppsummeres slik:

  • Grensen for kravet til å føre prosjektregnskap høynes ved at terskelverdien knyttes til fem ganger folketrygdens grunnbeløp. Det innebærer at grensen heves fra kr 300 000 til p.t. kr 620 140 eksklusive merverdiavgift.
  • Det åpnes for at også poster i kunde- og leverandørspesifikasjoner kan fremkomme som totaler, dersom transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner fremkommer enkeltvis og oppsummert i underliggende spesifikasjon, og er kontrollerbare mot totalene.
  • Kravet til spesifikasjon av merverdiavgift endres. Det samme gjelder kravet til å dokumentere innførselsmerverdiavgift. Endringene henger bl.a. sammen med endringer i skattemeldingen for merverdiavgift fra 1. januar 2017, i forbindelse med at forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgift ble overført fra Tolletaten til Skatteetaten.
  • Presisering av når fakturering av varer og tjenester som er unntatt eller fritatt fra merverdiavgift kan forskuddsfaktureres. Dersom det er behov for betaling før fritak kan dokumenteres, kan dette løses ved å be om et finansielt forskudd.

I tillegg til å følge opp høringen fra 2016 er enkelte bestemmelser i bokføringsforskriften som inneholder feil begreper og henvisningsfeil rettet opp. Skattedirektoratet er kjent med at det også er andre bestemmelser i bokføringsforskriften som må oppdateres. Dette vil skje i forbindelse med en ordinær høringsprosess.

Forskriftsendringene trer i kraft straks, med unntak av § 3-1 første ledd nr. 8 som trer i kraft 1. mars 2025.