Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Kunngjøring

Forhøyet sats for merverdiavgift - forskrift om overgangsregler

  • Publisert:

Brev fra Skattedirektoratet til fylkesskattekontorene, 13. desember 2000.

Stortinget vedtok den 28. november 2000 å heve satsen for merverdiavgift med 1,0 prosentpoeng til 24 prosent. Satsøkningen får virkning fra 1. januar 2001.

Skattedirektoratet har 13. desember 2000 med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 75 og fullmakt av 18. desember 1992 fastsatt forskrift om overgangsregler:

Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet merverdiavgift fra 1. januar 2001 (nr 115).

Kopi av Skattedirektoratets brev til Lovdata datert 13. desember 2000 vedlegges til orientering.

Forskriften tilsvarer i prinsippet forskrift nr. 104 som ble fastsatt ved siste satsforhøyelse. Direktoratet har imidlertid i § 2 annet ledd tatt inn en presisering om at løpende ytelser, eksempelvis elektrisk strøm, som er fakturert pr. 31. desember 2000 og som skal leveres etter denne dato, skal avgiftsberegnes med 24 pst.

For slike løpende ytelser kan selger, dersom avgiftsøkningen kreves dekket av kjøper, enten utstede tilleggsfaktura der bare avgiftsøkningen fremgår eller utstede ny faktura og kreditfaktura på den del av ytelsen som er avgiftsberegnet med feil sats. Dokumentasjonen for den avgiftsmessige beregningen skal ha en henvisning til den opprinnelige fakturaen.

Som følge av ny terminoppgave og innføring av tilleggsoppgave fra og med 6. termin 2000, jf. fellesskriv til fylkesskattekontorene datert 22. november 2000, er det også foretatt noen mindre endringer i § 11.

Da vi ikke har fått laget særtrykk av forskriften, må vi be fylkesskattekontorene om selv å kopiere brevet til Lovdata etter behov. Særtrykk vil bli ettersendt så fort de er ferdig fremstilt.

Med hilsen 

Johan von der Fehr

avdelingsdirektør

seksjon for merverdiavgift

 

Gro Qvigstad