Kunngjøring

Formuesverdi for næringseiendom eid av ikke-børsnotert aksjeselskap – inntektsåret 2016

  • Publisert:
  • Avgitt 10.03.2017

Med virkning for inntektsåret 2016 er det vedtatt en ny bestemmelse i skatteloven § 4-12 (7) som regulerer verdsettelse av næringseiendom eid av ikke-børsnotert aksjeselskap:

"Ved fastsetting av ikke-børsnotert selskaps skattemessige formuesverdi, jf. FSFIN § 4-12-2, medregnes eiendeler og gjeld til full verdi, uten prosentvis reduksjon etter bestemmelser i dette kapittel. Næringseiendom medregnes til 89 prosent av full verdi. Bestemmelsene i dette ledd gjelder likevel ikke selskap nevnt i skatteloven § 4-13."

Næringseiendom skal for inntektsåret 2016 medregnes til 89 prosent av full verdi (beregnet utleieverdi) ved fastsetting av selskapets formuesverdi. Satsen på 89 prosent har sammenheng med at det for inntektsåret 2017 er innført en rabatt på 10 prosent på aksjer i ikke-børsnoterte aksjeselskaper. Det skal i disse tilfellene ikke lenger benyttes 80 prosent av beregnet utleieverdi. For aksjonærene vil formuesverdien på 89 prosent dermed få virkning for verdsettelsen av aksjene for inntektsåret 2017, hvor disse også får en rabatt på 10 prosent av aksjenes verdi. Dermed vil aksjonærene oppnå en samlet rabatt på ca. 20 prosent for den delen av aksjenes formuesverdi som skriver seg fra næringseiendommer.

I Prop. 1 LS (2016-2017) ble det foreslått at denne bestemmelsen også skulle gjelde sekundæreiendom eid av ikke-børsnoterte aksjeselskap. Under budsjettforhandlingene ble det enighet om at verdsettingsrabatten på sekundærboliger skal reduseres til 10 prosent. Dette medførte at bestemmelsen i skatteloven § 4-12 (7) nå bare gjelder næringseiendom, og ikke sekundærboliger.

For næringseiendom som er eid av selskap med deltakerfastsetting, vil tilsvarende regel for fastsettelse av formuesverdi tre i kraft fra inntektsåret 2017, jf. skatteloven § 4-40 tredje punktum.

Se også Rettledning til RF-1028 Skattemelding for formues- og inntektsskatt – aksjeselskaper mv. 2016 (RF-2016), hvor det er gitt nærmere informasjon om hvordan bestemmelsen er å forstå. I rettledningen er det også gitt eksempler på utfylling av verdien på næringseiendom.

Merk at rettledningsteksten til post 295 i skjema RF-1098 Formue av næringseiendom 2016 (RF-1098), som følge av den nye bestemmelsen i skatteloven § 4-12 (7) er noe ufullstendig. For næringseiendom eid av ikke-børsnotert aksjeselskap vil det ved bruk av beregnet utleieverdi være 89 prosent av verdien i post 176 eller post 276 i RF-1098, som skal føres over til skattemeldingen (RF-1028) post 401 A eller post 401 E, og ikke beløpet fra post 280 eller post 283. Se også her Rettledning til RF-1028 Skattemelding for formues- og inntektsskatt – aksjeselskaper mv. 2016 (RF-2016) for nærmere informasjon om dette.