Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Kunngjøring

Forskrift om fritak fra plikt til å levere næringsoppgave

  • Publisert:

Plikt til å dokumentere transaksjoner mv.

Forskrift 1.12.2009 nr. 1434 om fritak fra plikt til å levere næringsoppgave, fritar skattytere som driver virksomhet og som har samlet driftsinntekter som ikke overstiger kr 50 000 fra å levere næringsoppgave, jf. § 1 nr. 1 første ledd. Nærmere avgrensing av fritaket følger av § 1 nr. 1 annet ledd. Fritaket gjelder blant annet ikke skattytere som er regnskapspliktige etter regnskapsloven eller registreringspliktige etter merverdiavgiftsloven.

Skattytere som omfattes av fritaket vil ikke ha bokføringsplikt etter bokføringsloven § 2. Det følger imidlertid av forskrift nr. 1434 § 2 at slike skattytere skal dokumentere transaksjoner mv. i samsvar med bokføringsloven §§ 10 og 11 og bokføringsforskriften kapittel 5, 6 og 8. Dokumentasjonen skal oppbevares i samsvar med bokføringsloven § 13 og bokføringsforskriften kapittel 7 og 8.