Kunngjøring

Kosmetisk kirurgi og kosmetisk og alternativ behandling – avgiftsplikt fra 1. jan. 2021

  • Publisert:
  • Avgitt 06.01.2021

Stortinget har vedtatt avgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling, samt alternativ behandling, se Regelverksendringer fra Finansdepartementet fra 1. januar 2021.

Alternativ behandling og merverdiavgift

Alternativ behandling har tidligere vært unntatt fra merverdiavgift på samme måte som ordinære helsetjenester. Omsetning og formidling av tjenester som gjelder alternativ behandling er gjort avgiftspliktig fra 1. januar 2021, se endring i merverdiavgiftsloven § 3-2, tredje ledd. En nærmere omtale av hva som omfattes av begrepet "alternativ behandling" og begrunnelsen for å avgiftsbelegge tjenestene, finnes i Prop. 1 LS (2020-2021) og Innst. 4 L (2020-2021), se begges kapittel 9.2.

Dette innebærer at en rekke utøvere som er registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling vil være merverdiavgiftspliktige fra 1. januar 2021.

Akupunktur, osteopati og naprapati

Det er gjort tidsbegrensede unntak for tre typer alternativ behandling. Omsetning og formidling av osteopati og naprapati forblir unntatt fra avgiftsplikt frem til 1. juli 2021. Omsetning og formidling av akupunktur forblir unntatt fra avgiftsplikt frem til 1. oktober 2021. Se ikrafttredelsesbestemmelsen i lov om endringer i merverdiavgiftsloven 21. desember 2020 nr. 168.

Kosmetisk kirurgi - kosmetisk behandling og merverdiavgift

Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling har begge tidligere vært omfattet av merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester. Fra og med 1. januar 2021 er omsetning og formidling av slike tjenester gjort merverdiavgiftspliktige med mindre inngrepet eller behandlingen er medisinsk begrunnet og blir finansiert helt eller delvis av det offentlige, se endring i merverdiavgiftsloven § 3-2, andre ledd. Kosmetisk kirurgi – og behandling innen tannlegetjenesteområdet er unntatt fra avgiftsplikt dersom inngrepet eller behandlingen er medisinsk begrunnet. En nærmere omtale finnes i Prop. 1 LS (2020-2021) og Innst. 4 L (2020-2021), se begges kapittel 9.3.