Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Kunngjøring

Lønns- og trekkoppgaver for 2005

  • Publisert:

Arbeidsgivere skal sende lønns- og trekkoppgave til arbeidstakerne og til skattemyndighetene. Om utfylling og bruk av kodene, se Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver, 9. utgave.

Lønns- og trekkoppgaver skal senest 20. januar sendes på CD/DVD-rom, diskett, magnetbånd e.l. til kommunens datasentral. Om hvordan maskinelle oppgaver skal leveres og hvor de skal sendes, se Rettledning for arbeidsgivers utfylling og innlevering av maskinlesbare lønns- og trekkoppgaver, 9. utgave. De som ikke kan levere maskinelle oppgaver, skal sende lønns- og trekkoppgavene med følgeskriv til skatteoppkreveren (kemneren/kommunekassereren) i sin kontorkommune. Skatteoppkreveren kan gi nærmere informasjon. Begrunnet søknad om utsettelse må leveres før 20. januar til Skattedirektoratet for maskinelle oppgaver, ellers til skatteoppkreveren. Selv om utbetalt godtgjørelse er under grensen for lønnsoppgaveplikt, må eventuelt forskuddstrekk innberettes (kode 950).

Alle oppgaver må fylles ut med fullstendige arbeidsgiver- og arbeidstakeropplysninger. For arbeidstakere bosatt i utlandet er det særlig viktig å gi nøyaktige opplysninger om navn og adresse.

Arbeidsgivere kan bli ilagt gebyr på kr 10 per dag for hver oppgave som ikke blir levert, blir levert for sent eller som er mangelfull.

Utenlandske arbeidsgivere som ikke har varig virksomhet her i riket, skal sende lønns- og trekkoppgaver for alle arbeidstakere til Rogaland skattefutkontor, avdeling sokkel/utland, Postboks 148 Sentrum, 4001 Stavanger. Det gjelder også utenlandske arbeidsgivere med virksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Arbeidstakere bør kontrollere fødselsnummer og opplysninger på oppgaven. Kontakt arbeidsgiver ved feil eller mangler.

Ekstra arbeidsgiveravgift på 12,5 prosent skal betales av avgiftspliktige ytelser over 16 ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp.

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefte, del 3 Lønns- og trekkoppgaver, gir nærmere opplysning om lønnsoppgaveplikten. Heftet kan også fås hos skatteoppkreveren. Lønns- og trekkoppgave (RF-1015), Kodeoversikt, Rettledning for utfylling og innlevering av maskinelle oppgaver kan også fås hos skatteoppkreveren.

Oslo, 05. januar 2006