Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Kunngjøring

Lønns- og trekkoppgaver for 2007

  • Publisert:

Arbeidsgivere skal sende lønns- og trekkoppgave til arbeidstakerne og til skattemyndighetene. Om utfylling og bruk av kodene, se Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver, 9. utgave og Tillegg 1 og 2 til kodeoversikten. Kodeoversikten og tilleggene kan lastes ned fra skatteetaten.no.

Lønns- og trekkoppgaver for 2007 skal leveres innen 20. januar 2008. For lønns- og trekkoppgaver som leveres maskinelt eller via Altinn, er fristen 31. januar 2008. Maskinelle oppgaver sendes på CD/DVD-rom, diskett, magnetbånd e.l. til kommunens datasentral. Om hvordan maskinelle oppgaver skal leveres og hvor de skal sendes, se Rettledning for arbeidsgivers utfylling og innlevering av maskinlesbare lønns- og trekkoppgaver, 9. utgave. Rettledningen kan lastes ned fra skatteetaten.no.

De som ikke kan levere maskinelle oppgaver, skal sende lønns- og trekkoppgavene med følgeskriv (RF-1025) til skatteoppkreveren (kemneren/kommunekassereren) i sin kontorkommune. Skatteoppkreveren kan gi nærmere informasjon. Begrunnet søknad om utsettelse av innleveringsfristen for manuelle lønns- og trekkoppgaver må leveres før 20. januar til skatteoppkreveren. Det er ikke mulig å søke utsettelse på maskinelle lønns- og trekkoppgaver eller oppgaver som leveres via Altinn.

Ved innlevering via Altinn, enten fra fagsystem som er integrert med Altinn, eller gjennom Altinn portal, skal ikke årsoppgaven/følgeskrivet (RF-1025) sendes inn på papir. Skatteetaten genererer en elektronisk årsoppgave (RF-1025e) på grunnlag av informasjonen som leveres sammen med lønns- og trekkoppgavene. All tilbakemelding til oppgavegiver vil foregå elektronisk, også kvittering/feilliste.

Selv om utbetalt godtgjørelse er under grensen for lønnsoppgaveplikt, må eventuelt forskuddstrekk innberettes (kode 950).

Alle oppgaver må fylles ut med fullstendige arbeidsgiver- og arbeidstakeropplysninger. For arbeidstakere bosatt i utlandet er det særlig viktig å gi nøyaktige opplysninger om navn og adresse.

Arbeidsgivere kan bli ilagt gebyr på kr 10 per dag for hver oppgave som ikke blir levert, blir levert for sent eller som er mangelfull.

Utenlandske arbeidsgivere som ikke har varig virksomhet her i riket, skal sende lønns- og trekkoppgaver for alle arbeidstakere til Skatt vest - Skatteoppkrever utland, Postboks 8103, 4068 Stavanger. Det gjelder også utenlandske arbeidsgivere med virksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Arbeidstakere bør kontrollere fødselsnummer og opplysninger på oppgaven. Kontakt arbeidsgiver ved feil eller mangler.

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefte, del 3 Lønns- og trekkoppgaver, gir nærmere opplysning om lønnsoppgaveplikten. Heftet kan lastes ned fra skatteetaten.no eller fås hos skatteoppkreveren. Lønns- og trekkoppgave (RF-1015), Kodeoversikt, Tillegg 1 og 2 til kodeoversikten og Rettledning for utfylling og innlevering av maskinelle oppgaver kan lastes ned fra skatteetaten.no eller fås hos skatteoppkreveren.

Se også skatteetaten.no for mer informasjon.

Oslo, 3. januar 2008