Kunngjøring

Merkostnader for skattyter med hjem i annen stat

  • Publisert:

Skatteloven § 6-13 tredje ledd og forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven (FSFIN) § 6-13 B, er med virkning fra inntektsåret 2014 utvidet fra å omfatte personer med hjem i EØS-området, til nå å omfatte personer med hjem i utlandet.

Det følger av skatteloven § 6-13, jf. § 6-44, at skattyter som av hensyn til sitt arbeid må bo utenfor hjemmet, kan gis fradrag for merkostnader på grunn av fraværet.

Med virkning fra inntektsåret 2014 ble skatteloven § 6-13 tredje ledd utvidet fra å omfatte personer med hjem i EØS-området, til å omfatte personer med hjem i utlandet. Forarbeidene til endringen er Prop. 1 LS (2013–2014). Denne endringen er ikke nærmere omtalt i proposisjonen. Skatteloven § 6-44 andre ledd er også endret, jf. nest siste avsnitt under.

Som en konsekvens av lovendringen i skatteloven § 6-13 tredje ledd er også forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven (FSFIN) endret. FSFIN § 6-13 B heter nå "Særlig om merkostnader for skattyter med hjem i annen stat".  Etter FSFIN § 6-13-12 om dokumentasjonsplikt, gjelder nå de samme dokumentasjonskrav for alle med hjem i en annen stat.

Videre er det foretatt en tilpasning i FSFIN § 6-13-11, slik at en person som er skattepliktig til Norge etter petroleumsskatteloven skal kunne kreve fradrag for pendlerutgifter selv om han ikke anses å ha bolig i Norge.

Som nevnt er bestemmelsen i skatteloven § 6-44 andre ledd endret. Endringen innebærer at for pendlere som har bolig utenfor EØS-området gis det kun fradrag for faktiske dokumenterte utgifter til transport, dvs. at reisefradraget ikke lenger skal kunne fastsettes etter dagens sjablongregler (reiseavstandsmodellen). Ved dokumentert bruk av egen bil skal satsene i reiseavstandsmodellen benyttes til å beregne utgiftene. Samlet årlig fradrag gis ikke for den del av samlede reiseutgifter som overstiger 92.500 kroner i året, og er begrenset til den del av beløpet som overstiger 15.000 kroner.

Som følge av endringen i skatteloven § 6-44, vil forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven § 5-6-11 første ledd og § 5-6-13 femte ledd bli endret. Formålet med endringen er å begrense trekkfritaket for arbeidsgivers dekning i form av utgiftsrefusjoner og utgiftsgodtgjørelser utover beløpsgrensene for reisefradraget.