Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Kunngjøring

Merverdiavgift – Forskriftsendring - Fast eiendom – Fisjon, fusjon og hjelpeselskap

  • Publisert:

Skattedirektoratet har 31. mars 2014 vedtatt endringer i Merverdiavgiftsforskriften (ikrafttredelse straks). Endringen gjelder justering av inngående merverdiavgift i forbindelse med fisjon/fusjon og bruk av «hjelpeselskap».

Nærmere om endringen:

Merverdiavgiftslovens regler om justering av inngående merverdiavgift medfører at overdragelse av kapitalvarer utløser justeringsplikt. Dette innebærer at fradragsført inngående merverdiavgift skal tilbakebetales til staten. Justeringsplikt kan unnlates i det omfang den som overtar kapitalvaren i stedet overtar justeringsforpliktelsen. Slik overtakelse er aktuell for kapitalvaren fast eiendom og ved overdragelse av kapitalvarer som ledd i overdragelse av virksomhet.

Overdragelse av fast eiendom skjer regelmessig ved såkalt fisjonfusjon og bruk av ”hjelpeselskap”.

Overtakeren vil i slike tilfeller ikke ha mulighet til å overta justeringsforpliktelsen (blant annet) fordi hjelpeselskapet ikke er registrert avgiftssubjekt. Manglende mulighet til å overta justeringsforpliktelsen innebærer at det skal skje en samlet justering, jf. merverdiavgiftsloven § 9-2. Dette medfører en likviditetsbelastning for overdragende virksomhet som en følge av at plikt til samlet justering inntrer. En slik manglende kontinuitet kan virke uheldig, særlig i tilfeller hvor tilsvarende transaksjoner medfører skatte- og regnskapsmessig kontinuitet.

Skattedirektoratet har vedtatt endring av merverdiavgiftsforskriften som muliggjør overtakelse av justeringsforpliktelse og justeringsrett også disse tilfellene.

Endringen er i samsvar med forslaget i høringsnotat av 27. juli 2012, bortsett fra bortfall av regel om solidaransvar samt krav om å være «registrert avgiftssubjekt» for mottak av justeringsrett.