Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Kunngjøring

Nye legitimasjonsregler for omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.

  • Publisert:

Skattedirektoratet har endret forskrift 31. juli 1970 nr. 9825 om legitimasjonsregler for omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet mv. (forskrift nr. 35). Endringen gjelder innføring av nye legitimasjonsregler ved salg av fjernleverbare tjenester til utlandet, Svalbard og Jan Mayen (herunder salg av elektroniske kommmunikasjonstjenester til private).

Det er tilføyd et nytt annet ledd i forskriftens pkt. 4, som har følgende ordlyd:

”For avgiftsfritaket etter § 8 fjerde ledd, må selger ved salgsdokumentasjon, noteringer, kontrakter, korrespondanse e.l. dokumentere kjøpers navn og adresse i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen. Dokumentasjonen skal oppbevares som bestemt av Skattedirektoratet, se pkt. 9 nedenfor.”

Endringen trer i kraft 1. desember 2004.