Kunngjøring

Oppbevaringstiden for regnskapsmateriale endres fra ti år til fem år

  • Publisert:

Endringen i bokføringsloven som reduserer oppbevaringstiden for primærdokumentasjon til fem år trer i kraft 1. februar 2014. Finansdepartementet har 28. januar 2014 fastsatt forskrift som gjør at alt regnskapsmateriale fortsatt må oppbevares i ti år i en overgangsperiode.

Ikraftsetting av redusert oppbevaringstid er fastsatt i kgl.res. 24. januar 2014. Samtidig er hjemmelen til å gi overgangsregler delegert til Finansdepartementet.
Overgangsreglene innebærer at:
  1. dokumentasjon etter bokføringsloven § 13 første ledd nr. 1 og 4 som er eldre enn fem år på ikrafttredelsestidspunktet må oppbevares minst til 31. juli 2014 (gjelder årsregnskaper og annen pliktig regnskapsrapportering, årsberetninger, revisjonsberetninger og revisors nummererte brev)
  2. det fortsatt gjelder krav om 10 års oppbevaringstid for dokumentasjon etter bokføringsloven § 13 første ledd nr. 2 og 3 som var oppbevaringspliktig på tidspunktet for lovens ikrafttredelse (gjelder spesifikasjoner, dokumentasjon av bokførte opplysninger mv.).
Finansdepartementet har samtidig gitt Skattedirektoratet i oppdrag å utrede om det foreligger behov for krav om lengre oppbevaringstid enn fem år for enkelte typer dokumentasjon. Det kan for eksempel gjelde primærdokumentasjon som trengs for kontroll av skatter og avgifter, samt dokumentasjon i forbindelse med bekjempelse av økonomisk kriminalitet og annen tilsynsvirksomhet.
Skattedirektoratet har frist til 13. juni 2014 med å oversende sin utredning til Finansdepartementet.
Les mer i Finansdepartementets nyhet fra 28.01.2014.