Kunngjøring

Oversikt over hjemler i bokføringsloven og bokføringsforskriften

  • Publisert:

Bokføringsloven (delegert fra Finansdepartementet i brev av 23. juni 2005 og 15. mars 2016).

§ 6 fjerde ledd Adgang til å gjøre unntak fra kravet i loven § 6 annet ledd om nummerering av dokumentasjon,

§ 12 Adgang til å gjøre unntak fra bestemmelsen i loven § 12 om at spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering som nevnt i loven § 5 og dokumentasjon av regnskapssystemet skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

§ 13 siste ledd Adgang til å gjøre unntak fra bestemmelsene i loven § 13 annet ledd om oppbevaringssted og oppbevaringstid.

§ 13 b annet ledd Adgang til å gjøre unntak fra bestemmelsen i første ledd om at bokførte opplysninger etter loven § 7 førsete ledd som i utgangspuntket er tilgjengelig elektronisk, skal være elektronisk tilgjengelig i tre år og seks måneder etter regnskapsårets slutt. Bokføringsforskriften (delegert fra Finansdepartementet i brev av 16. juni 2005 og 15. mars 2016)

§ 3-1 femte ledd Adgang til å gjøre unntak fra kravet i første ledd nr 1 og 2 om å angi andre relevante behandlingskoder i bokføringsspesifikasjon og kontospesifikasjon.

§ 5-1-8 Adgang til i særlige tilfeller å gjøre ytterligere unntak fra kravene i § 5-1-1 til salgsdokumentets innhold.

§ 5-2-8 første ledd Adgang til å gjøre ytterligere unntak fra bestemmelsen i § 5-2-1 om at salgsdokumentasjonen skal utstedes av selger.

§ 5-2-8 annet ledd Adgang til i særlige tilfeller å tillate at det utstedes salgsdokument inklusive merverdiavgift før den avgiftspliktige varen eller tjenesten er levert.

§ 5-4-7 Adgang til i særlige tilfeller å gjøre ytterligere unntak fra kravet til kassaapparat i delkapittel 5-3..

§ 7-4 første ledd annet punktum

Adgang til å pålegge den bokføringspliktige å føre og oppbevare regnskapet i Norge dersom den bokføringspliktige vesentlig tilsidesetter bestemmelser i eller i medhold av bokføringsloven.