Kunngjøring

Periodisering av skattegrunnlag og forskuddstrekk ved skattemessig utflytting – flytting av forskuddstrekk fra utbetalingsåret til utflyttingsåret

  • Publisert:
  • Avgitt 18.01.2018

Periodisering av inntekt og forskuddstrekk i situasjoner hvor skattyter har flyttet ut av landet og det i senere år enn utflyttingsåret blir foretatt utbetalinger av feriepenger, skattepliktig bonus, etterbetaling e.l.

Hovedregel om tidfesting

Tidfesting av arbeidsinntekt følger kontantprinsippet, jf. skatteloven § 14-3.

All rapportering av ytelsene og tilhørende forskuddstrekk følger også kontantprinsippet, jf. skatteforvaltningsloven § 7-2 og skattebetalingsloven § 5-11, og rapporteringen skal skje ved utbetaling av ytelsen/gjennomføringen av trekket.

Ved opphør av skatteplikt flyttes inntekten til utflyttingsåret

Skattyter som avslutter et arbeidsopphold i Norge og blir skattemessig emigrert, jf. skatteloven § 2-1 tredje ledd, kan i forbindelse med arbeidsoppholdet ha opptjent rettigheter til bonusutbetalinger/aksjetildelinger/feriepenger e.l. som ikke utbetales før året etter utflyttingen, eller i senere år.

Etter skatteloven § 14-3 fjerde ledd bokstav b skal skattyter beskattes for disse inntektene i utflyttingsåret, selv om de utbetales på et senere tidspunkt.

" b. Opptjent godtgjørelse for arbeid her i landet som skattyteren på utflyttingstidspunktet ikke har fått utbetalt eller fått oppgjør for, men som vedkommende før utflytting har ervervet en ubetinget rett til, skattlegges som om den var utbetalt på utflyttingstidspunktet."

Endring av skattefastsetting og flytting av forskuddstrekk – praktisk gjennomføring

I saker der beskatning av lønnsinntekt mv. skal skje i et tidligere år enn det året hvor utbetaling og forskuddstrekk er foretatt, blir det ofte stilt spørsmål om hvordan riktig allokering av skattegrunnlag og forskuddstrekk kan gjennomføres. Det har vært mer teknisk utfordrende å håndtere overføringen av forskuddstrekket mellom inntektsårene etter innføringen av a-ordningen.

a) Endring av skattefastsetting - skattekontor

Sakene oppstår gjerne ved at skattekontoret vurderer at den rapporterte inntekten i utbetalingsåret skal beskattes i et tidligere inntektsår. Skattekontoret endrer da, innen fristene i skatteforvaltningsloven, fastsettingen for utbetalingsåret og for utflyttingsåret. Den aktuelle inntekten skal inngå i skattefastsettingen for utflyttingsåret, og ikke i skattefastsettingen for utbetalingsåret.

b) Flytting av forskuddstrekk - skatteoppkrever

Samtidig med at skattekontoret endrer periodiseringen av inntekten, må forskuddstrekk hos skatteoppkreveren flyttes til korrekt skatteår. 

Etter gjennomført endring sender skattekontoret utskrift av de endrede skattefastsettingene til skatteoppkreveren med merknad om hva som er endret og på hvilket grunnlag. Dette vil være dokumentasjon for skatteoppkreveren til å foreta de nødvendige endringene for å få flyttet det tilhørende forskuddstrekket.

Hvordan skatteoppkreveren må gå fram for å få allokert forskuddstrekk til korrekt skatte- og avregningsår følger stort sett manuelle rutiner og vil resultere i at forskuddstrekket blir flyttet til det samme inntektsåret som inntekten har blitt tatt til beskatning. 

c) Informasjon til skattyter

For de inntektsårene det har vært foretatt endringer i skattefastsettingen, vil skattyter motta nye skatteoppgjør.