Kunngjøring

Rapportering av mottatt statsstøtte – rederibeskattede selskap

  • Publisert:
  • Avgitt 22.05.2019

EFTAs overvåkningsorgans (ESA) godkjente i vedtak av 14. desember 2017 (214/17/COL) den norske rederiskatteordningen som tillatt statsstøtte for en ny periode på 10 år (2018–2027). Forut for vedtaket hadde ESA i to avgjørelser forlenget den forrige godkjenningen for inntektsåret 2017 (201/16/COL og 109/17/COL). Vedtakene forutsetter at den offentlige støtten publiseres i Register for offentlig støtte for å være lovlig. Registeret for offentlig støtte er et nasjonalt register for offentlige støttetildelinger som faller inn under EØS-avtalen, og foretak som mottar støtte i form av skatte- og/eller avgiftsreduksjon må rapportere dette til Skatteetaten som deretter offentliggjør dette i registeret.

Vedtakene fra ESA forutsetter at støtte fra og med inntektsåret 2017 rapporteres inn til Skatteetaten. Dette skulle etter regelverket vært publisert innen 31. mai 2019. Da det fremdeles jobbes med å utarbeide en beregningsmetode for mottatt statsstøtte har ESA akseptert utsatt frist for inntektsåret 2017, slik at støtte i inntektsåret 2017 og 2018 kan innrapporteres samtidig. Rapporteringsfristen for å innberette støtten til Skatteetaten for inntekståret 2017 og 2018 vil bli 1. desember 2019.

Skatteetaten tar sikte på å publisere informasjon om hvordan rederiene skal gå frem for å beregne mottatt støtte i god tid før fristen 1. desember 2019.