Kunngjøring

Redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale

  • Publisert:

Oppbevaringstiden for regnskapsmateriale er fra 1. januar 2015 redusert fra ti år til fem år.

Prosjektregnskap i bygge- og anleggsbransjen, kunde- og leverandørspesifikasjoner for banker og finansieringsforetak, og dokumentasjon av kjøp av kapitalvarer etter merverdiavgiftsloven må fortsatt oppbevares i ti år.

Finansdepartementet har den 22. desember 2014 fastsatt forskrift om endring av bokføringsforskriften og enkelte andre forskrifter. Endringene gjelder tilpasninger til redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale etter bokføringsloven, og gjelder fra 1. januar 2015. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 28. januar 2014 nr. 56 om overgangsregler til lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i bokføringsloven.

Etter forskriftsendringene skal regnskapsmateriale som nevnt i bokføringsloven § 13 første ledd nr. 1 til 4, samt enkelte dokumentasjonskrav i bokføringsforskriften, oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt. Unntak fra dette gjelder:

  • Dokumentasjon av kjøp av kapitalvarer som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 (2) pkt. b, skal oppbevares i ti år etter regnskapsårets slutt, jf. bokføringsforskriften § 7-3 nytt fjerde ledd. Dette gjelder dokumentasjon for kostnader forbundet med ny, på- eller ombygging av fast eiendom der inngående merverdiavgift utgjør minst kr 100 000.
  • Bygge- og anleggsbransjen skal fortsatt oppbevare prosjektregnskap som nevnt i bokføringsforskriften § 8-1-4 i ti år. Det samme gjelder dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i prosjektregnskapet, samt byggekontrakter med anbud/kalkyler, tegninger, kontrakter med underentreprenører, timelister og ordrelister, jf. § 8-1-5.
  • Utenlandske foretak som driver virksomhet på norsk sokkel, unntatt petroleumsutvinning og rørledningstransport, eller foretak som driver midlertidig virksomhet på land skal fortsatt oppbevare dokumentasjon som nevnt i bokføringsforskriften § 8-8-4 i ti år.
  • Bokføringspliktige som driver petroleumsutvinning og rørledningstransport skal fortsatt oppbevare oppbevaringspliktig regnskapsmateriale etter bokføringsloven § 13 i femten år etter utløpet av vedkommende inntektsår, jf. bokføringsforskriften § 8-9-4.
  • Banker og finansieringsforetak skal fortsatt oppbevare kunde- og leverandørspesifikasjon som nevnt i bokføringsforskriften § 8-13-3 i ti år. Det samme gjelder dokumentasjon for bokførte opplysninger som inngår i slike spesifikasjoner, jf. § 8-13-4. 

Regnskapsmateriale som nevnt i bokføringsloven § 13 første ledd nr. 5 til 8, samt enkelte dokumentasjonskrav i bokføringsforskriften, skal fortsatt oppbevares i tre år og seks måneder etter regnskapsårets slutt.I endringsforskriften del II er det i tillegg foretatt noen opprettinger av feil henvisninger mv. i bokføringsforskriften. 

Det er også foretatt noen endringer i forskrift 19.11.1999 nr. 1158 til utfylling gjennomføring mv. av skatteloven, jf. endringsforskriften del I.

Endringer i merverdiavgiftsforskriften og skattebetalingsforskriften

Fra 1. januar 2015 vil også flere oppbevaringskrav i merverdiavgiftsforskriften endres fra ti til fem år etter regnskapsårets slutt. Dette som følge av at det i bestemmelsene henvises til oppbevaringskravet for dokumentasjon av bokførte opplysninger i bokføringsloven. Dette gjelder bl.a. dokumentasjon for fritak for merverdiavgift, jf. merverdiavgiftsforskriften kapittel 6. Dessuten endres merverdiavgiftsforskriften §§ 9-1-2 tredje ledd, 9-1-3 tredje ledd, 9-3-3 femte ledd og 9-3-5 tredje ledd fra samme tidspunkt. Endringene medfører at oppbevaringstiden for dokumentasjon som kreves utarbeidet i forbindelse med justering og tilbakeføring av inngående merverdiavgift reduseres fra ti til fem år etter siste år i justeringsperioden. 

Fra 1. januar 2015 endres også skattebetalingsforskriften § 5-11-2 tiende ledd. Oppbevaringsplikten for lønningsliste for ikke bokføringspliktig arbeidsgiver reduseres fra ti til fem år etter inntektsårets slutt.

Skattekontoret kan pålegge lengre oppbevaringstid i forbindelse med kontroll

Fra 1. januar 2015 trer også ligningsloven ny § 6-7a, merverdiavgiftsloven ny § 16-8a og skattebetalingsloven ny § 5-13c i kraft. Etter disse bestemmelsene kan skattekontoret i forbindelse med kontroll pålegge bokføringspliktige å oppbevare regnskapsmateriale etter bokføringsloven § 13 første ledd nr. 1 til 4 i mer enn fem år etter regnskapsårets slutt. Pålegg om lengre oppbevaringstid kan gis både etter at kontroll er iverksatt og før iverksettelse når en kontroll er nær forestående. 

Forskrift om endring av bokføringsforskriften og enkelte andre forskrifter (tilpasninger til redusert oppbevaringstid etter bokføringsloven)