Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Kunngjøring

Selvangivelse for næringsdrivende

  • Publisert:

Kunngjøring fra Skattedirektoratet, februar 2004

Nye leveringsfrister

”Selvangivelse for næringsdrivende mv”, ”Selvangivelse fra aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv.” og ”Inntektsoppgave – Tax Return” har fra og med 2004 innleveringsfrist 31. mai hvis selvangivelsen med vedlegg leveres elektronisk via http://www.altinn.no/. Leveres selvangivelsen med vedlegg på papir, er fristen 31. mars.

Deltaker i ansvarlig selskap, kommandittselskap mv. kan ha frist som avviker fra dette.

Skattytere som liknes ved Oljeskattekontoret skal levere selvangivelse med vedlegg senest 30. april. Fristen for å levere selvangivelse med vedlegg for skattytere som liknes ved likningskontoret for Svalbard er 29. februar. Det er også en del endringer for behandling av selvangivelsen.

Nye satser for rentegodtgjørelse og rentetillegg

Rentetillegget på restskatt er 3,1 prosent for de som får skatteoppgjør i oktober. Rentetillegget beregnes fra første krone.

Rentegodtgjørelsen på tilgodebeløp er 3,1 prosent for skattytere som får skatteoppgjøret i oktober. Rentetillegget på tilleggsforskudd som er betalt mellom 1. januar til 30. april er 0,9 prosent for skattytere som får skatteoppgjøret i oktober.