Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Kunngjøring

Skattekort - skattetrekk og forskuddsskatt for 2009

  • Publisert:

Skattekortet skal arbeidstaker levere til arbeidsgiver straks det er mottatt. Arbeidsgiver skal retrnere skattekortet til arbeidstaker når arbeidsforholdet avsluttes. Skattyterne må kontrollere beløpene på vedlagte skjema som skal benyttes ved endring av skattetrekket. For mer informasjon, se baksiden av tilsendt ”Grunnlag skattekort 2009” og skatteetaten.no

Beløpsgrense for frikort for skoleungdom er kr 39 997. Frikort kan en bestille på skatteetaten.no/frikort eller ved henvendelse til skattekontoret.

Det er innført skattefritak for arbeidsinntekt inntil kr 10 000 til barn som ved inntektsårets utgang er 12 år eller yngre. Dersom samlet lønnsinntekt for barnet er høyere enn kr 10 000, blir det overskytende skattepliktig og lignes sammen med foreldrenes inntekt.

Arbeidsgiverne skal trekke skatt i samsvar med skattekortet. Leveres ikke skattekort, skal det trekkes 50 prosent av lønn, sykepenger, foreldrepenger, dagpenger under arbeidsløshet, rehabiliteringspenger og attføringspenger, og 30 prosent av pensjons- og andre trygdeytelser. Arbeidstaker kan be arbeidsgiver trekke mer skatt enn skattekortet viser. Arbeidsgivere som får overført skattekortopplysninger maskinelt, skal også kreve at skattekortene blir levert inn. Dette er viktig for riktig gjennomføring av forskuddstrekket (bruk av tabellkort) og for påskrifter som skal gis på kortet ved tilbakelevering til arbeidstaker. I januar kan skattekortet for 2008 brukes hvis skattyteren ikke har kunnet levere nytt skattekort.

Minstegrensene for forskuddstrekk per oppgjørsperiode er kr 200 for trekkbeløp og kr 1 000 for trekkpliktige ytelser. Skattefrie selskap, foreninger og institusjoner kan la være å gjennomføre forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke er over kr 4 000. Private arbeidsgivere kan la være å gjennomføre forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke er over kr 4 000.

Fra inntektsåret 2009 trykkes ikke trekktabellene i et eget hefte. Tabellene ligger på skatteetaten.no/skort

Ved tabelltrekk i pensjon skal månedstabell for pensjon benyttes. Ved andre trekkperioder enn månedlig skal tabellen brukes forholdsmessig. For sjøfolk med krav på særskilt fradrag (sjømannsfradrag) i inntekten om bord, skal arbeidsgiveren trekke fra 29 prosent i bruttoinntekten, maksimalt kr 4 200 per måned, ved beregning av forskuddstrekket.

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefte del 1 gir nærmere opplysninger om forskuddstrekk mv. Heftet kan lastes ned fra skatteetaten.no. Se skatteetaten.no for trekktabeller, dokumentasjon og program for beregning av skattetrekket.

Oslo, 22. desember 2008