Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Kunngjøring

Skattekort - skattetrekk og forskuddsskatt for 2013

  • Publisert:

Skattekortet skal arbeidstaker levere til arbeidsgiver straks det er mottatt.

 

Arbeidsgiver skal returnere skattekortet til arbeidstaker når arbeidsforholdet avsluttes. Skattyterne må kontrollere beløpene på vedlagte skjema. Ved endring av skattekort/forskuddsskatt bruk skatteetaten.no/skattekort eller vedlagte skjema. For mer informasjon, se baksiden av tilsendt ”Grunnlag skattekort 2013” og skatteetaten.no

Beløpsgrense for frikort for skoleungdom er kr 39 950. Frikort kan en bestille på skatteetaten.no/frikort eller ved henvendelse til skattekontoret.

Et nytt særfradrag erstatter klasse 2 for enslige forsørgere fra 2013. Særfradraget gis til dem som mottar utvidet barnetrygd fra NAV. Fullt fradrag er kr 3 930 per måned, kr 47 160 per år. Dersom den utvidede barnetrygden er delt mellom foreldrene, gis særfradrag med halv sats.

I 2013 innføres en frivillig prøveordning for arbeidsgivere med elektronisk skattekort. Forskrift om frivillig prøveordning for elektronisk skattekort for inntektsåret 2013 regulerer dette. Se mer på skattetaten.no. Arbeidstakere skal likevel levere skattekortet sitt til arbeidsgiver som vanlig.

På grunnlag av forventet prisvekst på boligeiendommer, er det ved utskriving av skattekort lagt til grunn en økning av likningsverdien for boliger med 11 prosent og for sekundærbolig med 39,1 prosent for 2013.


Arbeidsgiverne skal trekke skatt i samsvar med skattekortet. Leveres ikke skattekort, skal det trekkes 50 prosent av lønn, sykepenger, foreldrepenger, dagpenger under arbeidsløshet og arbeidsavklaringspenger, og 30 prosent av pensjons- og andre trygdeytelser, med mindre  arbeidsgiver ikke har mottatt skattekortopplysningene på annen måte, for eksempel  elektronisk. Arbeidstaker kan be arbeidsgiver trekke mer skatt enn skattekortet viser. Arbeidsgivere som får overført skattekortopplysninger maskinelt, skal også kreve at skattekortene blir levert inn. Dette er viktig for riktig gjennomføring av forskuddstrekket (bruk av tabellkort) og for påskrifter som skal gis på kortet ved tilbakelevering til arbeidstaker.
I januar kan skattekortet for 2012 brukes hvis skattyteren ikke har kunnet levere nytt skattekort.

Minstegrensene for forskuddstrekk per oppgjørsperiode er kr 200 for trekkbeløp og kr 1 000 for trekkpliktige ytelser. Skattefrie selskap, foreninger og institusjoner kan la være å gjennomføre forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke er over kr 4 000. Private arbeidsgivere kan la være å gjennomføre forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke er over kr 4 000.

Trekktabellene ligger på skatteetaten.no/skattekort
Ved tabelltrekk i pensjon skal månedstabell for pensjon benyttes. Ved andre trekkperioder enn månedlig skal tabellen brukes forholdsmessig.
For sjøfolk med krav på særskilt fradrag (sjømannsfradrag) i inntekten om bord, skal arbeidsgiveren trekke fra 29 prosent i bruttoinntekten, maksimalt kr 4 200 per måned, ved beregning av forskuddstrekket.

Se skatteetaten.no for trekktabeller, dokumentasjon og program for beregning av skattetrekket.