Kunngjøring

Skattekort - skattetrekk og forskuddsskatt for 2015

  • Publisert:

Skattebetalingsforskriften § 5-4-3 er endret.  Minstegrensene for forskuddstrekk pr. kalendermåned er kr 100 for trekkbeløp og kr 500 for trekkpliktige ytelser.

I inntektsåret 2014 ble elektronisk skattekort innført. Arbeidsgiver skal hente skattekort elektronisk fra Skatteetaten. Arbeidsgiver plikter å innhente skattekort for sine ansatte før inntektsårets begynnelse, og forsikre seg om at skattekortopplysningene er oppdaterte før hver lønnskjøring slik at forskuddstrekket blir foretatt etter siste beregnede skattekort. 

Arbeidstaker mottar en skattetrekksmelding med informasjon om sitt skattekort. Arbeidstaker må fortsatt kontrollere at grunnlaget for beregning av skattetrekket stemmer og i tilfelle endre skattekortet. Når arbeidstaker har endret skattekortet, vil han motta en ny skattetrekksmelding. Arbeidsgiver får så melding om at skattekortet er endret slik at det siste skattekortet kan hentes. For mer informasjon om elektronisk skattekort, se skatteetaten.no. 

Fra 2015 vil uførepensjon fra folketrygden bli regnet om til uføretrygd. Uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger skal skattlegges som lønn. De aller fleste vil komme om lag likt eller bedre ut som følge av den nye ordningen. 

Du bør sjekke at alle opplysningene Skatteetaten har er korrekte. Hvis du mener at det er feil i skattetrekksmeldingen, kan du endre skattetrekket fra 15. desember. 

Beløpsgrense for frikort for skoleungdom er økt til kr 50 000. Frikort kan bestilles her. 

Arbeidsgiver skal trekke skatt i samsvar med skattekortet. Dersom arbeidsgiver ikke har tilgang til skattekortopplysningene (for eksempel fordi opplysningene ikke er tilgjengelig i Altinn) og arbeidsgiver heller ikke på annen måte har fått opplysningene (for eksempel fra arbeidstaker), skal forskuddstrekket gjennomføres etter det siste tilgjengelige skattekortet for inntektsåret. Dersom arbeidsgiver ikke har tidligere skattekort for inntektsåret, skal det foretas forskuddstrekk med 50 prosent av lønn, sykepenger, foreldrepenger, dagpenger under arbeidsløshet og arbeidsavklaringspenger, og 30 prosent av pensjons- og andre trygdeytelser. Dersom skattekort for det nye året ikke er gjort tilgjengelig for arbeidsgiver, og arbeidsgiver heller ikke på annen måte har fått skattekortopplysningene,  skal forskuddstrekk i januar gjennomføres etter det siste beregnede skattekortet for året før. Arbeidstaker kan be arbeidsgiver trekke mer skatt enn skattekortet viser.

Er det uklart om arbeidsgiver skal foreta forskuddstrekk etter tabell eller prosent, må dette avklares med skattyter. Dersom arbeidsgiver ikke får avklart om han skal trekke etter tabell eller prosent, skal arbeidsgiver trekke etter prosent. 

Skattefrie selskap, foreninger og institusjoner kan la være å gjennomføre forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke er over kr 8 000. Private arbeidsgivere kan la være å gjennomføre forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke er over kr 6 000. Trekktabellene ligger på skatteetaten.no.

Ved tabelltrekk i pensjon (ikke uføreytelser) skal månedstabell for pensjon benyttes. Ved andre trekkperioder enn månedlig skal tabellen brukes forholdsmessig.

For sjøfolk med krav på særskilt fradrag (sjømannsfradrag) i inntekten om bord, skal arbeidsgiveren trekke fra 29 prosent i bruttoinntekten, maksimalt kr 4 200 per måned, ved beregning av forskuddstrekket.

Se skatteetaten.no for trekktabeller, dokumentasjon og program for beregning av skattetrekket.

Oslo, 12. februar 2015