Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Kunngjøring

Skattesatser på Svalbard for inntektsåret 2004

  • Publisert:

Kunngjøring fra Skattedirektoratet, januar 2004

Skatt
Av lønnsinntekt, dagpenger, sykepenger, styrehonorar og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold og av pensjoner og attføringspenger til personer som er fast bosatt på Svalbard . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 8%
Av annen inntekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%

Formuesskatt for personer
Av de første 140 000 kr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%
Av de neste 400 000 kr .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9%
Av det overskytende beløp .. . . . . . . . . . . . . . . 1,1%

Det er egne satser for formuesskatt for visse selskaper mv og for sparebanker,forsikringsselskap og samvirkeforetak.

Avgifter til folketrygden
Av lønn til personer under 17 år og over 69 år, pensjon og attføringspenger til
personer som er fast bosatt på Svalbard . . . . . . . . . . . 3%
Av lønn til personer mellom 17 og 69 år . . . . . . . . . . . 7,8%
Av næringsinntekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,7%

Arbeidsgiveravgift
Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift (0-sats) på lønn mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. For lønn og andre ytelser fra samme arbeidsgiver på over 16 ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp, skal det beregnes en særskilt avgift på 12,5 prosent. Dette gjelder både på Svalbard og på fastlandet.

Satser for naturalytelser
Skattedirektoratet har fastsatt følgende satser for verdsettelse av naturalytelser for Svalbard:
Fritt opphold per døgn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 kr
Fri bolig per måned . . . . . . . . . . .Inntil 40 kvm 900 kr
41 kvm - 65 kvm 1 400 kr
66 kvm - 125 kvm 2 900 kr
over 125 kvm 3 300 kr
Fri bil per måned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 kr
Fri telefon: Fast avgift pluss bruk av telefon for inntil 300 kr per kvartal er skattefritt. Dekning utover dette skal beskattes.

Overskudd på utgiftsgodtgjørelser
Overskudd på utgiftsgodtgjørelser er skattepliktig. Ved beregningen av overskudd på godtgjørelser til dekning av utgifter ved reiser/opphold utenfor hjemmet med og uten overnatting innenlands og utenlands, gjelder samme regler og satser som for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2004.

Ved beregning av overskudd på fast godtgjørelse for bruk av egen bil i yrket, skal 1/3 av godtgjørelsen, maksimalt 700 kr per måned, regnes som dekning av utgifter. Resten er skattepliktig.

Reglene og satsene for beregning av overskudd på arbeidsgivers dekning av utgifter til bruk av egen bil og egen snøscooter i yrket, er de samme som for utbetaling av
trekkfrie utgiftsgodtjørelser på fastlandet for 2004.

Underskudd på utgiftsgodtgjørelser er ikke fradragsberettiget.