Kunngjøring

Skattetrekk i 2016

  • Publisert:

Kost og losji i 2016. Reiseutgifter ved besøk i hjemmet, trekkfri bil- og kostgodtgjørelse, fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil og rentefordel ved rimelig lån i arbeidsforhold i 2016

Skattedirektoratets satser for kost i 2016 er endret fra 2015. Det er tatt hensyn til endringene i konsumprisindeksen for matvarer og for husleie, lys og brensel frem til september 2015.

Skattedirektoratets forskuddssats for trekkfri kostgodtgjørelse for arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter er uendret, bortsett fra at småutgifter ikke lenger er inkludert i satsen. For arbeidstaker som bor på hybel/brakke der det er mulighet for å koke mat er satsen også uendret, bortsett fra at småutgifter ikke lenger er inkludert i satsen. Grunnen til at satsene beløpsmessig er uendret er at det ikke lenger kan ytes trekkfri godtgjørelse for småutgifter og dette tidligere har vært inkludert i satsene. Skattedirektoratets forskuddssats for matpenger er hevet.

Skattedirektoratet har fastsatt fradragssatser for bruk av bil ved besøk i hjemmet. Trekkfri bilgodtgjørelse og rimelige lån i arbeidsforhold er også omtalt.

Fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil er omtalt. Det er Skattedirektoratet som fastsetter forskuddssatser for privat bruk av firmabil som faller utenfor standardregelen og for firmabiler hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen.

Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. ble fra og med 2011 frikoblet fra statens særavtaler. Dette gjelder satsene for utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser, herunder kost, losji og bruk av egen bil. Skattedirektoratet fastsetter i samråd med Finansdepartementet hvilke forskuddssatser som kan legges til grunn ved skattetrekket i 2016.

Satser for trekkpliktige naturalytelser mv.

Med hjemmel i skattebetalingsloven § 5-8, jf. skattebetalingsforskriften § 5-8-10, se melding Sk nr. 12/1993, har Skattedirektoratet fastsatt følgende satser for verdien av fri kost og losji ved beregning av forskuddstrekk og ved ligningen for 2016:

Fri kost og losji Satser per døgn
Fritt opphold - kost og losji kroner 120
Fri kost - alle måltider kroner 87
Fri kost - to måltider kroner 68
Fri kost - ett måltid kroner 45
Fritt losji - ett eller delt rom kroner 33

Det er tatt hensyn til endringene i konsumprisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer og for husleie, lys og brensel fra september 2014 til september 2015.

Satsene gjelder for hele landet. Bare dager arbeidstakeren faktisk får slike ytelser, skal regnes med.

Blir Skattedirektoratets satser benyttet, skal de gjelde for alle tilsatte når skattetrekk og arbeidsgiveravgift skal beregnes, både i bokføringen og i lønnsoppgaven.

Satsene for fri kost skal benyttes uansett hvilken stilling mottakeren har i virksomheten, og hver for seg for familiemedlemmer som får ytelsen. For barn som ikke har fylt 10 år innen utgangen av 2016, skal satsene for fri kost halveres.

Blir arbeidstakeren trukket for verdien av kost og losji etter satser fastsatt enten av Skattedirektoratet eller i tariffavtale, skal skattetrekk og arbeidsgiveravgift regnes av bruttolønn.

Dersom trekket i lønnen er mindre enn satsene i tariffavtalen og dessuten under satsene fra Skattedirektoratet, skal en gi et tillegg i bruttolønnen. Tillegget skal være likt differansen mellom direktoratets satser og det beløpet som er trukket.

Dersom satsene for kost og losji i særlige tilfeller skulle virke klart urimelige, kan ytelsene settes til en lavere verdi ved ligningen. Det er en forutsetning at denne ordningen kun skal gjelde helt spesielle tilfeller og derfor bare benyttes unntaksvis. Det er ikke overlatt til arbeidsgiverne å ta individuelle hensyn (benytte reduserte satser) ved fastsetting av trekkgrunnlaget.

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring Satser

For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter
(og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)

kr 307

For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har
overnattet privat (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)

kr 200

Uten kokemulighet betyr at det pga. hygieniske forhold eller lignende ikke er forsvarlig å oppbevare og lage mat, heller ikke frokost og kveldsmat. Får arbeidstakeren i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone).

Skattedirektoratets forskuddssats for trekkfrie matpenger Sats
Matpenger (overtidsmat) kr 89

For arbeidstakere som reiser daglig mellom hjem og arbeidssted, men som har så langt fravær at de må spise ett måltid ekstra om dagen utenfor hjemmet, kan arbeidsgiver trekkfritt dekke arbeidstakers kostnader til mat (overtidsmat) begrenset til Skattedirektoratets forskuddssats. Arbeidsgivers dekning forutsetter at arbeidstaker faktisk kjøper mat og at vedkommende har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer. Satsen gjelder ved dekning av matpenger (tariffestede/ikke tariffestede) og ved refusjon etter bilag.

Fordel ved privat bruk av firmabil

Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 293 200 og 20 prosent av overskytende listepris.

Grunnlaget ved beregningen etter forrige avsnitt er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men for:

  • biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller
  • skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 75 prosent av bilens listepris som ny.

For el-biler blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 50 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 56,25 prosent av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og el-bil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 37,5 prosent av bilens listepris som ny.

Eksempel på når en bil regnes som eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret: En bil er førstegangsregistrert 5. januar 2012. Deretter legger en til 3 år. Det gir datoen 5. januar 2015. Inntektsåret etter, dvs. 2016, blir bilen regnet som eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret.

Ved kombinasjon av el-bil og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 50 prosent av bilens listepris som ny. Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Nye regler for beskatning av yrkesbil

Det gis nye regler for verdsettelse av fordel ved privat bruk av yrkesbiler med virkning fra og med 2016. Med yrkesbil menes i denne sammenheng varebiler klasse 2 og lastebiler med totalvekt under 7 501 kg. Det er et vilkår for å anvende de særlige reglene for yrkesbiler at det foreligger tjenestlig behov for en slik bil.

Den private fordelen ved bruk av yrkesbiler verdsettes etter sjablongmetoden for ordinære firmabiler, men med et særskilt bunnfradrag for å ta hensyn til at yrkesbiler i mindre grad enn ordinære firmabiler er egnet til privat bruk. Reduksjonen skal skje ved at listeprisen reduseres med 50 %, begrenset oppad til kr. 150 000. Om det er gjort en reduksjon i grunnlaget på 50 % for el-biler, gis det ikke i tillegg bunnfradrag.

Verdsettelse av den private fordelen kan også gjøres basert på faktisk bruk (kilometersats). Fastsettelse basert på kilometersats forutsetter at det føres en elektronisk kjørebok som administreres av arbeidsgiver. Den elektronisk kjøreboken skal dokumentere total kjørelengde samt total lengde for yrkeskjøring, slik at differansen utgjør antall kilometer bilen er benyttet privat. Muligheten for å fastsette fordel etter kilometersats gjelder for all privatkjøring, og ikke bare reiser til og fra jobb.

For 2016 vil satsen for beregning av privat fordel basert på faktisk bruk være kr. 3,40 pr. km uansett kjørelengde.

Regelverket for "Fordel ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene" som gjaldt til og med 2015 oppheves fra og med 2016.

Fordel ved privat bruk av firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen

Fordelen blir på forskuddsstadiet fastsatt til kr 52 000 for inntektsåret 2016, dersom firmabilordningen har vart hele året. Dette gjelder både hvor standardfordelen basert på listepris blir for høy eller for lav.

Trekkfri reisegodtgjøring for hjemreise for pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiver  Satser
per km inntil 50 000 km per år kr 1,50
per km over 50 000 km per år kr 0,70

Kjøregodtgjørelse for yrkes- eller tjenestekjøring er trekkfri dersom godtgjørelsen samsvarer med satsene og vilkårene for øvrig i statlig regulativ. Bilgodtgjørelse er bare trekkfri når godtgjørelsen blir utbetalt for yrkes- eller tjenestekjøring som kilometergodtgjørelse etter statens reiseregulativ (særavtale) (eller lavere) og når kravene til legitimasjon er oppfylt.

Utgiftsgodtgjørelse til dekning av besøksreise til hjemmet behandles etter nettometoden i den utstrekning kostnadene til besøksreisene er fradragsberettigede. Reisefradraget er begrenset til en maksimalt samlet årlig reiseavstand på 75 000 km (kr 92 500). For mer informasjon, se skatteetaten.no.

Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold

Når arbeidsgiveren har gitt eller formidlet lån til rimelig rente, skal det trekkes skatt og beregnes arbeidsgiveravgift av rentefordelen. Fordelen er differansen mellom renten regnet etter normrentesatsen og den faktisk påløpte renten.

Normrentesats i januar og februar 2016

2,50 prosent

Eventuelle senere endringer i rentesatsen offentliggjøres på skatteetaten.no under “Satser”.

Modellen for beregning av normrenten åpner for seks mulige endringer i normrenten per år (1. januar, 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september og 1. november). Rentefordelen skal beregnes på de aktuelle månedene. Del av måned skal regnes som hel måned. Regelen gjelder også når slike lån for eksempel er gitt til arbeidstakerens ektefelle eller samboer.

Rentefordelen ved et kortsiktig mindre lån fra arbeidsgiver blir ikke regnet som skattepliktig inntekt. Vilkårene er at lånet, da det ble gitt, ikke var større enn 3/5 av grunnbeløpet i folketrygden (per 1. januar 2016 tilsvarer grunnbeløpet per år kr 90 068), og tilbakebetalingstiden er høyst ett år.

Skattekortene for 2016 er utskrevet på grunnlag av likningen for 2014, der en eventuell skattepliktig rentefordel er tatt med. Skattytere som tar opp nye lån og med dette får en vesentlig skattepliktig fordel, bør endre skattekortet, se skatteetaten.no.

Skattedirektoratets forskuddssats for utgiftsgodtgjørelse til dagmamma som passer barn i dagmammaens hjem

For dagmamma som passer andres barn i eget hjem i dagmammavirksomhet, herunder driver familiebarnehage som næringsvirksomhet i eget hjem, vil en del av vederlaget fra foreldrene regnes som utgiftsgodtgjørelse til dekning av ekstra kostnader til kost, renhold, oppvarming, utflukter, slitasje på inventar med videre.

For 2016 er satsen kr 1 155 per måned for hvert barn.

Skattedirektoratets forskuddssatser for utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser i 2016

Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. ble frikoblet fra statens særavtaler fra og med inntektsåret 2011. Dette gjelder satsene for utgiftsgodtgjørelser på reiser, herunder for kost og losji som arbeidsgivere m.fl. kan utbetale trekkfritt på forskuddsstadiet, forutsatt at legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften for øvrig er oppfylt. Satsene for kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil i særavtalen skal ikke lenger legges til grunn da det gjelder nye regler på dette området, se nedenfor.

Skattedirektoratet har i samråd med Finansdepartementet fastsatt at utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser utbetalt etter gjeldende satser og bestemmelser i ”Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands”, kan legges til grunn ved forskuddstrekket for 2016.

Tilsvarende kan utgiftsgodtgjørelse utbetalt etter satser og bestemmelser i gjeldende ”Særavtale for reiser utenlands for statens regning” legges til grunn ved forskuddstrekket for 2016.

Unntak for kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil:

Satsen for skattefri og trekkfri kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil på tjenestereiser er 3,80 kroner per kilometer for de første 10 000 km i inntektsåret for alle privatbiler fra og med 2016. Satsen gjelder også ved bruk av el-bil og for arbeidstakere med arbeidsted i Tromsø. Dette medfører blant annet at en godtgjørelse i tråd med "Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands” - kr 4,10, evt. kr 4,20 for Tromsø - vil gi et trekkpliktig overskudd på hhv. 30 og 40 øre per kilometer.

For kjøring over 10 000 km skal satsen fortsatt være kr 3,45 per kilometer for alle biler. Satsen gjelder også ved bruk av el-bil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø. Dette medfører blant annet at en godtgjørelse etter særavtalen med kr 3,55 per kilometer for Tromsø vil gi et trekkpliktig overskudd på 10 øre per kilometer.

For reiser utenlands er satsen kr 3,80 kroner per kilometer uansett kjørelengde.

Satsene for skattefrie tillegg for passasjer, bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen.

Om gjeldende særavtale innenlands

Tidligere særavtaler "Særavtale for reiser innenlands for statens regning" og "Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting" ble slått sammen i en felles ”Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands” med virkning fra 1. januar 2015.

Avtalen innebærer at det ikke skilles mellom rutinemessige faste tjenesteoppdrag og tjenestereiser. Satsene som er fastsatt gjelder for alle reiser i oppdrag for arbeidsgiver.

Som følge av endringene arbeider Skattedirektoratet i samråd med Finansdepartementet fortsatt med avklaringer. Nærmere informasjon vil bli lagt ut på skatteetaten.no/kunngjoringer.

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri utgiftsgodtgjørelse til dekning av småutgifter - Regelen er opphevet

Retten til fradrag eller skattefri dekning av ulegitimerte småutgifter er opphevet.

Andre trekkpliktige naturalytelser

Verdien av andre naturalytelser, se forskrift av 21. desember 2007 nr. 1766 § 5-8, jf. Skattedirektoratets melding Sk nr. 12/1993.

Oslo, 22. desember 2015