Kunngjøring

Skattetrekket i 2014

  • Publisert:

Skattedirektoratets satser for kost i 2014 er delvis endret fra 2013. Det er tatt hensyn til endringene i konsumprisindeksen for matvarer og for husleie, lys og brensel frem til september 2013.

Kost og losji i 2014. Reiseutgifter ved besøk i hjemmet, trekkfri bil- og kostgodtgjørelse, fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil og rentefordel ved rimelig lån i arbeidsforhold i 2014.

Skattedirektoratets satser for kost i 2014 er delvis endret fra 2013. Det er tatt hensyn til endringene i konsumprisindeksen for matvarer og for husleie, lys og brensel frem til september 2013.

Skattedirektoratets forskuddssats for trekkfri kostgodtgjørelse for arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter, er hevet. For arbeidstaker som bor på hybel/brakke der det er mulighet for å koke mat, er satsen også hevet. Det samme gjelder Skattedirektoratets forskuddssats for matpenger. Skattedirektoratet har fastsatt fradragssatser for bruk av bil ved besøk i hjemmet. Trekkfri bilgodtgjørelse og rimelige lån i arbeidsforhold er også omtalt. Fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil er omtalt. Det er Skattedirektoratet som fastsetter forskuddssatser for privat bruk av firmabil som faller utenfor standardregelen og for firmabiler hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen.

Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. ble fra og med 2011 frikoblet fra statens særavtaler. Dette gjelder satsene for utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser, herunder kost, losji og bruk av egen bil. Skattedirektoratet har i samråd med Finansdepartementet fastsatt hvilke forskuddssatser som kan legges til grunn ved skattetrekket i 2014.

Satser for trekkpliktige naturalytelser mv.

Med hjemmel i skattebetalingsloven § 5-8, jf. skattebetalingsforskriften § 5-8-10, se melding Sk nr. 12/1993, har Skattedirektoratet fastsatt følgende satser for verdien av fri kost og losji ved beregning av forskuddstrekk og ved ligningen for 2014:

Fri kost og losji Satser per døgn
Fritt opphold - kost og losji kr 114
Fri kost - alle måltider kr 82
Fri kost - to måltider kr 64
Fri kost - ett måltid kr 42
Fritt losji - ett eller delt rom kr 32

Det er tatt hensyn til endringene i konsumprisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer og for husleie, lys og brensel fra september 2012 til september 2013. Satsene gjelder for hele landet. Bare dager arbeidstakeren faktisk får slike ytelser, skal regnes med.
Blir Skattedirektoratets satser benyttet, skal de gjelde for alle tilsatte når skattetrekk og arbeidsgiveravgift skal beregnes, både i bokføringen og i lønnsoppgaven. Satsene for fri kost skal benyttes uansett hvilken stilling mottakeren har i virksomheten, og hver for seg for familiemedlemmer som får ytelsen. For barn som ikke har fylt 10 år innen utgangen av 2014, skal satsene for fri kost halveres. Blir arbeidstakeren trukket for verdien av kost og losji etter satser fastsatt enten av Skattedirektoratet eller i tariffavtale, skal skattetrekk og arbeidsgiveravgift regnes av bruttolønn.

Dersom trekket i lønnen er mindre enn satsene i tariffavtalen og dessuten under satsene fra Skattedirektoratet, skal en gi et tillegg i bruttolønnen. Tillegget skal være likt differansen mellom direktoratets satser og det beløpet som er trukket. Dersom satsene for kost og losji i særlige tilfeller skulle virke klart urimelige, kan ytelsene settes til en lavere verdi ved ligningen. Det er en forutsetning at denne ordningen kun skal gjelde helt spesielle tilfeller og derfor bare benyttes unntaksvis. Det er ikke overlatt til arbeidsgiverene å ta individuelle hensyn (benytte reduserte satser) ved fastsetting av trekkgrunnlaget.

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring Satser
For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 300
For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost kr 195

Uten kokemulighet: Der det pga. hygiene eller lignende ikke er forsvarlig å oppbevare og lage mat, heller ikke frokost og kveldsmat. Får arbeidstakeren i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 10 prosent for frokost, 40 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone).

Skattedirektoratets forskuddssats for trekkfrie matpenger Sats
Matpenger (overtidsmat) kr 84

For arbeidstakere som reiser daglig mellom hjem og arbeidssted, men som har så langt fravær at de må spise ett måltid ekstra om dagen utenfor hjemmet, kan arbeidsgiver trekkfritt dekke arbeidstakers kostnader til mat (overtidsmat) begrenset til Skattedirektoratets forskuddssats. Arbeidsgivers dekning forutsetter at arbeidstaker faktisk kjøper mat og at vedkommende har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer. Satsen gjelder ved dekning av matpenger (tariffestede / ikke tariffestede) og ved refusjon etter bilag.

Fordel ved privat bruk av firmabil

Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 280 100 og 20 prosent av overskytende listepris.

Grunnlaget ved beregningen etter forrige avsnitt er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men for:

  • biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller
  • skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 75 prosent av bilens listepris som ny.

For: el-biler blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 50 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 56,25 prosent av bilens listepris som ny.
Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og el-bil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 37,5 prosent av bilens listepris som ny.

Eksempel på når en bil regnes som eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret:

En bil er førstegangsregistrert 5. januar 2010. Deretter legger en til 3 år. Det gir datoen 5. januar 2013. Inntektsåret etter, dvs. 2014, blir bilen regnet som eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret.
Ved kombinasjon av el-bil og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 50 prosent av bilens listepris som ny. Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Fordel ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene

Ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene, beregnes fordelen for arbeidsreiser til og med 4000 km og annen privat kjøring etter en sats på kr 3,35 per km. For arbeidsreiser som overstiger 4000 km, beregnes fordelen etter en sats på kr 1,50 per km.

Fordel ved privat bruk av firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen

Fordelen blir på forskuddsstadiet fastatt til kr 50 000 for inntektsåret 2013, dersom firmabilordningen har vart hele året. Dette gjelder både hvor standardfordelen basert på listepris blir for høy eller for lav.

Trekkfri reisegodtgjøring for hjemreise for pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiver  Satser
per km inntil 50 000 km per år kr 1,50
per km over 50 000 km per år  kr 0,70

Kjøregodtgjørelse for yrkes- eller tjenestekjøring er trekkfri dersom godtgjørelsen samsvarer med satsene og vilkårene for øvrig i statlig regulativ. Bilgodtgjørelse er bare trekkfri når godtgjørelsen blir utbetalt for yrkes- eller tjenestekjøring som kilometergodtgjørelse etter statens reiseregulativ (særavtale) (eller lavere) og når kravene til legitimasjon er oppfylt.

Utgiftsgodtgjørelse til dekning av besøksreise til hjemmet behandles etter nettometoden i den utstrekning kostnadene til besøksreisene er fradragsberettiget. Fra 2014 er reisefradraget begrenset til en maksimalt samlet årlig reiseavstand på 75 000 km (kr 92 500). For mer informasjon, se skatteetaten.no.

Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold

Når arbeidsgiveren har gitt eller formidlet lån til rimelig rente, skal det trekkes skatt og beregnes arbeidsgivaravgift av rentefordelen. Fordelen er differansen mellom renten regnet etter normrentesatsen og den faktisk påløpte renten.

Normrentesats i januar og februar 2014 2,25 prosent

Eventuelle senere endringer i rentesatsen offentliggjøres på skatteetaten.no under “Satser”.

Modellen for beregning av normrenten åpner for seks mulige endringer i normrenten per år (1. januar, 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september og 1. november). Rentefordelen skal beregnes på de aktuelle månedene. Del av måned skal regnes som hel måned.

Regelen gjelder også når slike lån for eksempel er gitt til arbeidstakerens ektefelle eller samboer. Rentefordelen ved et kortsiktig mindre lån fra arbeidsgiver blir ikke reknet som skattepliktig inntekt. Vilkårene er at lånet, da det ble gitt, ikke var større enn 3/5 av grunnbeløpet i folketrygden (per 1. januar 2014 tilsvarer det kr 51 147), og tilbakebetalingstiden er høyst ett år.

Skattekortene for 2014 er utskrevet på grunnlag av likningen for 2012, der en eventuell skattepliktig rentefordel er tatt med. Skattytere som tar opp nye lån og med dette får en vesentlig skattepliktig fordel, bør endre skattekortet, se skatteetaten.no.

Skattedirektoratets forskuddssatser for utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser for 2014 Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. ble frikoblet fra statens særavtaler fra og med inntektsåret 2011. Dette gjelder satsene for utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser, herunder kost, losji og bruk av egen bil som arbeidsgivere m.fl. kan utbetale trekkfritt på forskuddsstadiet, forutsatt at legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften for øvrig er oppfylt.

Skattedirektoratet har i samråd med Finansdepartementet fastsatt at utgiftsgodtgjørelser utbetalt etter gjeldende satser og bestemmelser i ”Særavtale for reiser innenlands for statens regning”, kan legges til grunn ved forskuddstrekket for 2014. Noen av satsene i særavtalen er endret med virkning fra 1. januar 2014, mens øvrige satser fra 2013 er videreført for 2014. Endringene fremgår av "PM 2013-12 Særavtale for reiser innenlands for statens regning – nye satser". De nye satsene og de satsene som er videreført, kan legges til grunn ved forskuddstrekket for 2014. Tilsvarende kan utgiftsgodtgjørelse utbetalt etter gjeldende satser og bestemmelser i ”Særavtale for reiser utenlands for statens regning” legges til grunn ved forskuddstrekket for 2014. Noen av satsene i særavtalen er endret med virkning fra 1. januar 2014, mens øvrige satser fra 2013 er viderført for 2014. Endringene fremgår av "PM 2013-14 Særavtale for reiser utenlands for statens regning – nye satser". De nye satsene og de satsene som er videreført, kan legges til grunn ved forskuddstrekket for 2014.

 Andre trekkpliktige naturalytelser

Verdien av andre naturalytelser, se forskrift av av 21. desember 2007 nr. 1766 § 5-8, jf. Skattedirektoratets melding Sk nr. 12/1993.

Oslo, 18. desember 2013