Kunngjøring

Terskelverdiene for revisjonsplikt justeres

  • Publisert:

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 3. januar 2018 med hjemmel i aksjeloven § 7-6 første ledd nr. 1 og 2 og annet ledd annet punktum forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-6. Forskriften trer i kraft fra 10. januar 2018.

Stortinget vedtok i lov 16. juni 2017 en rekke endringer i aksjeloven. Blant endringene er at terskelverdiene for driftsinntekter, balansesum og aksjeinnskudd skal tas ut av aksjeloven § 7-6 og i stedet fastsettes i forskrift. Terskelverdien for antall ansatte skal fortsatt stå i loven.

Terskelverdiene for revisjonsplikt er forskriften hevet 5 til 6 millioner kroner i driftsinntekter og fra 20 til 23 millioner kroner i balansesum.

Hensikten er å justere terskelverdiene i tråd med inflasjonen slik at det opprinnelige nivået da muligheten for fravalg av revisjon ble innført i 2011 opprettholdes og hindre at det ikke blir en innstramming av revisjonsplikten.