SKD-melding

Representantordningen og advokaters opplysningsplikt

  • Avgitt 07.08.2013

Finansdepartementets forslag om endringer i representantordningen for utenlandske næringsdrivende og en utvidelse av advokaters mv. opplysningsplikt ble vedtatt ved lov 21. juni 2013.

Forslagene ble fremmet i Prop. 150 LS (2012-2013), jf. Innst. 475 L (2012-2013)

Endringen i representantreglene gjaldt fra 1. juli, mens endringene i reglene om advokaters opplysningsplikt trådte i kraft straks.

Klikk lenken nedenfor for å vise melding SKD 2013/07.