SKD-melding

Kompensasjon for merverdiavgift

  • Avgitt 20.12.2011

SKD-melding nr. 15/11, 20. desember 2011

Meldingen omhandler enkelte spørsmål knyttet til lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Spørsmålene er aktualisert gjennom saker og andre henvendelser i 2011. Spørsmålene gjelder begrensninger av kommunenes rett til kompensasjon (§ 4), tidfesting (§ 6), overføring av justeringsrett (§ 16) og dokumentasjon av kompensasjonskrav (§ 12). Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester omtales kort.