Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

SKD-melding

Statsbudsjettet 2015

  • Publisert:
  • Avgitt 22.01.2015

Endringer i merverdiavgiftsloven
Endringer i merverdiavgiftsforskriften  
Stortingets vedtak om merverdiavgift 

SKD-melding nr. 2/15, 22. januar 2015.

Merverdiavgiftsunntaket for omsetning av forvaltningstjenester fra boligbyggelag til tilknyttet borettslag oppheves med virkning fra 1. januar 2015.
Beløpsgrense for merverdiavgiftsfri innførsel av varer heves til 350 kroner.
Presisering av frist for når krav om tilbakegående avgiftsoppgjør må fremsettes. Kravet om formell søknad oppheves.

Bindingstiden ved utleie av personkjøretøy økes til fire år.

Avgiftsmyndighetene gis hjemmel til å kreve oppbevaring av regnskapsmateriale utover fem år.

Ny klagenemndsordning på skatteområdet. I kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Innføring av nettobudsjettering av merverdiavgift for statsforvaltningen. 

Forslaget om økt beløpsgrense for registrering i Merverdiavgiftsregisteret ble ikke vedtatt.

Ingen endringer i satsene for merverdiavgift.

  1. Opphevelse av merverdiavgiftsunntaket for forvaltningstjenester
  2. Beløpsgrensen for merverdiavgiftsfri innførsel av varer
  3. Tilbakegående avgiftsoppgjør
  4. Bindingstid ved leasing og utleie av personkjøretøy
  5. Oppbevaring av regnskapsmateriell
  6. Ny klagenemndsordning på skatteområdet
  7. Nøytral merverdiavgift i statlig sektor
  8. Stortingets vedtak om merverdiavgift