SKD-melding

Stortingets vedtak om merverdiavgift

1 Innledning

I statsbudsjettet som ble lagt frem 4. oktober 2013 foreslo regjeringen Stoltenberg II å endre oppkrevingsmetoden ved innenlands omsetning av gull. Det ble også foreslått en forlenget oppgavefrist for tredje periode i den generelle kompensasjonsordningen.

Det ble ikke foreslått endringer i satsene for merverdiavgift.

Se Prop. 1 LS (2013-2014), Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013-2014), Innst. 4 L (2013- 2014), Innst. 3 S (2013 2014), lov 13. desember 2013 nr. 120 og lov 13. desember 2013 nr. 125.

I proposisjonen omtales også merverdiavgift i tilknytning til
  • finansielle tjenester
  • fast eiendom 
  • den generelle kompensasjonsordningen
  • midlertidig innførsel av anleggsmaskiner
  • merverdiavgift på bilutleie
  • uttak av tjenester til privat bruk
  • hestehold
Regjeringen Solberg la frem sin endringsproposisjon 8. november 2013, jf. Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013-2014). Regjeringen opprettholdt forslaget om endring av oppkrevingsmetoden for innenlands omsetning av gull, forlenget oppgavefrist for tredje periode i kompensasjonsordningen og omtalen av merverdiavgift i tilknytning til områdene angitt ovenfor. I tillegg omtaler regjeringen nøytral merverdiavgift for statlig sektor.

Regjeringen foreslår ingen endringer i satsene for merverdiavgift, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) og Stortingets vedtak 5. desember 2013 nr. 1485.
I budsjettforliket mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF ble partene enige om å innføre merverdiavgiftsfritak ved leasing av elbiler og ved omsetning av batterier til elbiler. Det vises til Innst. 4 L (2013-2014) og lov 13. desember 2013 nr. 128.

2 Innenlands omsetning av gull

2.1 Bakgrunnen for lovforslaget
Lovforslaget skyldes avdekking av merverdiavgiftssvindel med investeringsgull i Norge gjennom organiserte nettverk. Svindelen kan gjennomføres fordi omsetning av investeringsgull i Norge er avgiftspliktig i motsetning til de fleste land i Europa. I tillegg kommer at gull har en høy verdi målt opp mot vekt og volum, og er relativt lett omsettelig både i Norge og internasjonalt.

Ved å flytte ansvaret for beregning og betaling av merverdiavgift fra selgeren til mottakeren, bortfaller denne svindelmuligheten.

2.2 Lovendringene
Ved omsetning av gull med en finhetsgrad på minst 325 tusendeler, er plikten til å beregne og betale merverdiavgift flyttet over på kjøper. Kjøper må være næringsdrivende eller offentlig virksomhet. Omsetning til privatpersoner vil fortsatt være avgiftspliktig etter de alminnelige regler, dvs. selger beregner og betaler merverdiavgiften.

Omvendt avgiftsplikt omfatter i prinsippet alt gull, uansett form, for eksempel barrer, plater, klumper, tråder, stenger og granulat, men også annet gull, eksempelvis smykker, som kun selges etter vekt og finhet.

Omvendt avgiftsplikt vil imidlertid ikke gjelde ved omsetning av gullgjenstander der prisen er basert på funksjon, utforming, kunstnerisk verdi mv. og ikke finhet og vekt. Dette vil typisk være smykker, men eksempelvis også klokker, bestikk, lysestaker, beltespenner, medaljer samt religiøse og antikke prydgjenstander. Andre eksempler er deler til maskiner, elektronikk og medisinsk utstyr.

Merverdiavgiftsplikten omfatter også omsetning av gull i form av en tjeneste, men da under forutsetning av at tjenesten er avgiftspliktig og ikke unntatt, eksempelvis som finansiell tjeneste.
Omvendt avgiftsplikt ved kjøp av gull er tatt inn i merverdiavgiftsloven § 11-1 tredje ledd første punktum. Mottaker som ikke er avgiftssubjekt, skal først beregne merverdiavgift når de samlede kjøp i terminen overstiger 2 000 kroner, merverdiavgift ikke medregnet, jf. § 11-1 tredje ledd annet punktum. Disse skal levere særskilt omsetningsoppgave, se § 15-6 annet ledd annet punktum.

I § 11-1 sjette ledd er departementet gitt fullmakt til å gi forskrift om hvilke objekter som omfattes.

Skattedirektoratet har den 19. desember 2013 endret merverdiavgiftsforskriften, jf. ny § 11-1-1.

2.3 Ikrafttredelse
Lovendringene trer i kraft 1. januar 2014.

3 Leasing av elbiler og omsetning av batterier til elbiler

Merverdiavgiftsfritaket for leasing av elbiler og omsetning av batterier til slike biler er tatt inn i merverdiavgiftsloven § 6-6 første og annet ledd. Fritaket gjelder også ved innførsel av slike biler og batterier, jf. merverdiavgiftsloven § 7-1.

Departementet kan gi forskrift om hva som menes med leasing av elbil og batteri til elbil, jf. merverdiavgiftsloven § 6-6 nytt fjerde ledd.

Lovendringen trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

4 Kompensasjonsordningen for kommuner, fylkeskommuner mv.

Fristen for tredje periode er forlenget fra 20. august til 31. august, jf. kompensasjonsloven § 7 første ledd annet punktum. Dette innebærer en samordning med merverdiavgiftslovens oppgavefrist for tredje termin, jf. merverdiavgiftsloven § 15-8 første ledd annet punktum.

Endringen trer i kraft 1. januar 2014.

5 Omtalesaker

5.1 Finansielle tjenester

I Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 23 presenterer en skisse til hvordan en avgift på finansielle tjenester som er tilnærmet lik merverdiavgiften kan gjennomføres. Skissen legger opp til å utvide merverdiavgiftsgrunnlaget der det er praktisk mulig. Videre kan det innføres en avgift på margininntektene som av praktiske hensyn ikke kan omfattes av merverdiavgiften. Departementet peker på at arbeidet er krevende og reiser vanskelige problemstillinger.

5.2 Fast eiendom
Finansdepartementet har satt i gang et større utredningsarbeid innen temaet merverdiavgift og fast eiendom, herunder om det bør innføres generell og obligatorisk merverdiavgiftsplikt ved utleie av næringseiendom, se Prop. 1 LS (2013-2014) avsnitt 25.1. Som en del av dette arbeidet har departementet sendt på høring et forslag om at kravet om søknad for frivillig registrering for allerede avgiftsregistrerte utleiere av bygg eller anlegg oppheves. I tillegg foreslås det en endring i virkningstidspunktet for når den frivillige registreringsordningen skal gjelde fra. Som ledd i arbeidet har Skattedirektoratet fått i oppdrag å vurdere mulighetene for en utvidelse av merverdiavgiftsplikten ved omsetning av nye bygninger.

5.3 Den generelle kompensasjonsordningen for merverdiavgift
Det har vært tvil om hvor langt kompensasjonsretten går for private og ideelle virksomheter som fører opp og leier ut boliger til omsorgstrengende. Departementet ville opprinnelig vurdere en presisering i loven, men uttaler i Prop. 1 LS (2013-2014) avsnitt 25.2 at sakene for Høyesterett (Stiftelsen Utleieboliger Alta og Torneby sameie) langt på vei har avklart hvor langt retten til kompensasjon strekker seg for private virksomheter. Departementet mener derfor det foreløpig ikke er behov for en presisering, men vil følge utviklingen.

5.4 Midlertidig innførsel av anleggsmaskiner mv.
Merverdiavgiftsregelverket for anleggsmaskiner på korte og tidsavgrensede arbeidsoppdrag her i landet er omtalt som et grensehinder som Nordisk ministerråd har rettet oppmerksomheten mot. Departementet mener det bør innføres generelle prosedyreendringer i form av forenklinger ved midlertidig innførsel av kapitalvarer av høyere verdi. Departementet vil også vurdere hvorvidt merverdiavgiftsberegningen ved utleie av varer over grensen i større grad bør avspeile verdien av tjenesten og ikke tollverdien av varen. Det vil bli sendt et oppdrag til Toll- og avgiftsdirektoratet der Skattedirektoratet skal bidra. Se Prop. 1 LS (2013-2014) avsnitt 25.3.

5.5 Merverdiavgift på bilutleie
For å forhindre spekulasjon med merverdiavgiftsregelverket når det gjelder utleie av personkjøretøyer som selges etter kort tid, er det gitt særlige regler om bindingstid. Fradragsført inngående merverdiavgift må tilbakeføres dersom personbilen selges før det har gått 36 måneder, jf. merverdiavgiftsloven § 9-6. Fra bransjehold hevdes det at reglene er for strenge for foretak som driver med korttidsutleie. Departementet vil se nærmere på reglene, se Prop. 1 LS (2013-2014) avsnitt 25.4.

5.6 Merverdiavgift på uttak av tjenester til privat bruk
Finanskomiteens flertall mente det var behov for en gjennomgang av praktiseringen av reglene om uttaksmerverdiavgift på tjenester til privat bruk, se Innst. 220 S (2012-2013). Departementet foretar nå en gjennomgang av problemstillingen, se Prop. 1 LS (2013-2014) avsnitt 25.5.

Endringer i merverdiavgiftsloven

I

§ 11-1 tredje ledd lyder:
(3) Ved omsetning av gull med en finhetsgrad på minst 325 tusendeler til næringsdrivende eller offentlig virksomhet skal mottakeren av varene eller tjenestene beregne og betale merverdiavgift. Annet ledd annet punktum gjelder tilsvarende.

Nåværende § 11-1 tredje og fjerde ledd blir fjerde og nytt femte ledd.

§ 11-1 nytt sjette ledd lyder:
(6) Departementet kan gi forskrift om hvilke objekter som omfattes av tredje ledd første punktum.

§ 11-4 første ledd tredje punktum lyder:
Dette gjelder også merverdiavgift oppgitt når mottakeren plikter å beregne og betale merverdiavgift etter § 11-1 annet eller tredje ledd.

§ 15-6 annet ledd lyder:
(2) Mottakere av klimakvoter som plikter å beregne merverdiavgift etter § 11-1 annet ledd annet punktum, skal levere særskilt omsetningsoppgave som viser vederlaget for tjenesten, omregnet til norske kroner, og beregnet merverdiavgift. Det samme gjelder mottakere av gull som plikter å beregne merverdiavgift etter § 11-1 tredje ledd annet punktum. Beløpene avrundes nedover til nærmeste hele krone.

II

§ 6-6 første ledd lyder:
(1) Omsetning og leasing av kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift, er fritatt for merverdiavgift. Fritaket gjelder bare kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om engangsavgift § 5 første ledd bokstav i og som er registreringspliktige etter vegtrafikkloven.

§ 6-6 annet ledd lyder:
(2) Omsetning av batteri til kjøretøy som nevnt i første ledd, er fritatt for merverdiavgift.

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd.

§ 6-6 nytt fjerde ledd lyder:
(4) Departementet kan gi forskrift om hva som menes med leasing av kjøretøy etter første ledd og batteri til kjøretøy etter annet ledd.

§ 7-1 lyder:
Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av varer som nevnt i § 3-6 bokstav d, § 3-7 fjerde ledd, § 3-18, §§ 6-1 til 6-3, § 6-6 første og annet ledd og § 6-15.

III

Endringene under I gjelder fra 1. januar 2014, endringen under II gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Endringer i kompensasjonsloven

§ 7 første ledd annet punktum lyder:
Fristen for 3. periode, mai og juni, er likevel 31. august.

Endringen gjelder fra 1. januar 2014.

Stortingets vedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2014

§ 1 Saklig virkeområde og forholdet til merverdiavgiftsloven
Fra 1. januar 2014 svares merverdiavgift etter satsene i dette vedtaket og i samsvar med lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).

§ 2 Alminnelig sats
Merverdiavgift svares med 25 pst. av avgiftspliktig omsetning, uttak og innførsel når ikke redusert sats skal anvendes etter bestemmelsene nedenfor.

§ 3 Redusert sats med 15 pst.
Merverdiavgift svares med 15 pst. av omsetning, uttak og innførsel av næringsmidler som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-2.

§ 4 Redusert sats med 8 pst.
Merverdiavgift svares med 8 pst. av omsetning og uttak av tjenester som gjelder:

a) persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-3,

b) transport av kjøretøy på ferge som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-4,

c) utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-5,

d) rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-6,

e) kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7,

f) adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9,

g) adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10,

h) rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11.

§ 5 Redusert sats med 11,11 pst.
Merverdiavgift svares med 11,11 pst. av omsetning mv. av råfisk som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-8.